Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα επιδόματα που αφορούν στην Ανεργία, Ασθένεια, Πλεονασμό και Άδειες:Επίδομα Ανεργίας

Επίδομα Ανεργίας δικαιούνται άτομα που είναι άνεργα, ικανά και διαθέσιμα για εργασία και πληρούν συγκεκριμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.


Επίδομα Ασθενείας

Επίδομα Ασθενείας δικαιούνται άτομα που δεν εργάζονται λόγω ασθένειας και δεν πληρώνονται ολόκληρο τον μισθό/ημερομίσθιο από τον εργοδότη τους για την περίοδο της ασθένειάς τους.


Πληρωμή λόγω Πλεονασμού

Πληρωμή λόγω πλεονασμού δικαιούνται άτομα που έχουν απασχοληθεί συνεχώς για 104 εβδομάδες στον ίδιο εργοδότη και απολύθηκαν λόγω πλεονασμού.


Ετήσια Άδεια με Απολαβές

Ετήσια άδεια με απολαβές δικαιούνται όλοι οι εργοδοτούμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η πληρωμή των εργοδοτουμένων κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειάς τους γίνεται είτε απευθείας από τον εργοδότη είτε από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών.


Πληρωμή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη

Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη.Σχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page