Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Πέραν των πιο πάνω, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρμόδιο για την παροχή των πιο κάτω επιδομάτων και βοηθημάτων:Σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, και σε συνεχή συνεννόηση/διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο: α) την προστασία της πρώτης κατοικίας και β) την άμβλυνση του προβλήματος των μη-εξυπηρετούμενων δανείων που υπάρχουν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. 


Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την περίοδο 16/3/2020 – 31/10/2021 υλοποίησε αριθμό Ειδικών Σχεδίων για στήριξη των επιχειρήσεών και των εργαζομένων που αντιμετώπιζαν σοβαρές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας.Σχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page