Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ένα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το κυριότερο εργαλείο της Ευρώπης για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), θα συνεχίσει για την περίοδο 2021-2027 να παρέχει σημαντική συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σ’ αυτούς τους τομείς.

Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 17/11/2015, η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΜΕΚΤ) ορίστηκε ως ο Ενδιάμεσος Φορέας Έργων Δημοσίων Συμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (85%) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (100%). Με την υπογραφή της Συμφωνία Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων Διαχείρισης Έργων, ημερομηνίας 27/4/16, μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΕΠΣΑ και του Γενικού Διευθυντή ΥΕΠΚΑ, η ΜΕΚΤ ανέλαβε αρμοδιότητες διαχείρισης για το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ). Το εν λόγω ΕΠ, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25/2/15 με αρχικό προϋπολογισμό €163.3εκ., έχει προϋπολογισμό που ανέρχεται στα €281.3 εκ. Στα πλαίσια του ΕΠ υλοποιούνται 25 έργα δημοσίων συμβάσεων από διάφορους Δικαιούχους του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στα περισσότερα έργα εφαρμόζονται «Απλουστευμένες Επιλογές Κόστους» με σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου κατά το στάδιο της δήλωσης των δαπανών. Αναλυτικός κατάλογος των έργων που συγχρηματοδοτούνται βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.structuralfunds.org.cy/List-Of-Projects.

Παράλληλα, με Υπουργική Απόφαση ημερομηνίας 28/9/16, η ΜΕΚΤ ορίστηκε ως ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή/και Βασική Υλική Συνδρομή» 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Το εν λόγω Ταμείο στοχεύει στην παροχή υλικής στήριξης προς τους απόρους για την απάμβλυνση των επιπτώσεων της φτώχειας και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού τους. Με την υπογραφή της Συμφωνίας Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων, ημερομηνίας 29/12/2016, μεταξύ του ΓΔ ΓΔΕΠΣΑ και του ΓΔ ΥΕΠΚΑ, η ΜΕΚΤ ανέλαβε τις αρμοδιότητες διαχείρισης για το εν λόγω ΕΠ, το οποίο εγκρίθηκε αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11/12/14 και ακολούθως με αναθεωρημένη Απόφαση της στις 18/4/2017, με προϋπολογισμό €4.6εκ.. Το εν λόγω Επιχειρησιακό υλοποιείται μέσω 2 έργων δημοσίων συμβάσεων.

Στα πλαίσια των καθηκόντων της, η Μονάδα ΕΚΤ παρακολουθεί σε συνεχή βάση την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου των έργων δημοσίων συμβάσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια των εν λόγω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές και τους κανόνες επιλεξιμότητας των Ταμείων. Απώτερος στόχος της Μονάδας ΕΚΤ είναι η διασφάλιση της επίτευξης των ετήσιων στόχων απορρόφησης και η αποφυγή του κινδύνου απώλειας κοινοτικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα, η Μονάδα ΕΚΤ έχει την ευθύνη αξιολόγησης, επιλογής και ένταξης των έργων, την έγκριση και παρακολούθηση των δράσεων τους και την επαλήθευση της προόδου επίτευξης των δεικτών παρακολούθησης τους και των συμμετεχόντων σε αυτά.

Παράλληλα, η Μονάδα ΕΚΤ λειτουργεί ως σημείο επαφής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ). Σκοπός του ΕΤΠ είναι η παροχή στήριξης σε απολυμένους εργαζόμενους και σε αυτοαπασχολούμενους, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει κατά τη διάρκεια μεγάλων γεγονότων αναδιαρθρώσεων που προκύπτουν εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, βοηθώντας τους να προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές αλλαγές. Το ΕΤΠ αποτελεί ταμείο έκτακτης ανάγκης το οποίο λειτουργεί κατ’ αντίδραση. Το ΕΤΠ στηρίζει τους δικαιούχους με σκοπό την ταχύτερη δυνατή επανένταξή τους σε αξιοπρεπή και διατηρήσιμη απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο μειονεκτούσες ομάδες.

Πρόσφατες εξελίξεις

Τον Ιούλιο 2021 ψηφίστηκαν οι Κανονισμοί που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027. Στη βάση των εν λόγω Κανονισμών ετοιμάστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ - Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερίες, Ισότητας και Ανάπτυξης, στο οποίο αναλύεται η κατανομή των πόρων που θα παραχωρηθούν στην Κύπρο για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή εντός του α΄ Εξαμήνου 2022. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 968 εκ., εκ των οποίων τα €222 εκ. (κοινοτική συμμετοχή) αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+). Το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), στο οποίο θα βασίζεται η εφαρμογή του Προγράμματος, βρίσκεται υπό διαμόρφωση από την Διαχειριστική Αρχή και ακολούθως θα εγκριθεί με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου. Το νέο ΣΔΕ αναμένεται να διατηρήσει τις ίδιες δομές με υφιστάμενο.

Κατάλογος των εγκεκριμένων έργων που αναμένεται να συγχρηματοδοτηθούν από το εν λόγω Πρόγραμμα, περιλαμβάνεται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ. 90.684 και ημερομηνία 13/1/2021.

Επικοινωνία:
Διεύθυνση: Κλήμεντος 9, 7ος όροφος, 1494, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 400955
Τηλεομοιότυπο: 22 400961
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: esf@mlsi.gov.cy

Go to top of page