Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


1. Πολιτική Απασχόλησης

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) καλεί τα Κράτη Μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να εφαρμόζουν τις πολιτικές τους, αποβλέποντας στην υλοποίηση των στόχων και προτεραιοτήτων δράσης της πλήρους απασχόλησης, της βελτίωσης της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας και της ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
Μάθετε περισσότερα2. Μηνιαία Δελτία Εγγεγραμμένης Ανεργίας

Το Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας του Τμήματος Εργασίας ετοιμάζει Μηνιαίες Εκθέσεις Εγγεγραμμένης Ανεργίας, οι οποίες αποτυπώνουν την Κατάσταση της Αγοράς Εργασίας ανά μήνα.3. Έκδοση / Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας

Η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας ρυθμίζεται από τον περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμο του 2012, ο οποίος εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εργασίας.

Σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο η λειτουργία Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας επιτρέπεται μόνο μετά την εξασφάλιση άδειας που εκδίδεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας. Η άδεια λειτουργίας έχει ισχύ για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της και δύναται να ανανεωθεί, εφόσον εξακολουθούν να ικανοποιούνται οι πρόνοιες της Νομοθεσίας.4. Επαναπατριζόμενοι

Το Τμήμα Εργασίας, στο πλαίσιο της γενικότερης Κυβερνητικής πολιτικής για στήριξη και ενθάρρυνση του επαναπατρισμού, προωθεί δραστηριότητες με σκοπό την ενημέρωση των αποδήμων για την κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των όρων και συνθηκών εργασίας, και την παροχή βοήθειας για την επαγγελματική αποκατάστασή τους στην Κύπρο.5. Προώθηση Ισότητας στην Απασχόληση

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προωθεί τα θέματα ισότητας στην απασχόληση μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις, ήτοι τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο και τον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο, για τους οποίους είναι αρμόδιο το Τμήμα Εργασίας.


Σχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page