Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Επίδομα ασθενείας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισμένοι που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό.

Ασφαλισμένοι που είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών ή πέραν των 63 ετών δεν δικαιούνται επίδομα. Το όριο των 63 ετών παρατείνεται μέχρι το 65ο έτος, εάν ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται θεσμοθετημένη σύνταξη.


Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρoύνται;

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του επιδόματος ασθενείας είναι, ο ασφαλισμένος:

  • να μην εργάζεται λόγω ασθένειας και να μην πληρώνεται ολόκληρο τον μισθό/ημερομίσθιο από τον εργοδότη του για την περίοδο της ασθένειάς του,
  • να έχει πραγματική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,50 της ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του, και
  • να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.


Περίοδος Πληρωμής

Σε περίπτωση μισθωτού, το επίδομα ασθένειας αρχίζει να πληρώνεται από την τέταρτη ημέρα της απουσίας από την εργασία του λόγω ασθένειας και σε περίπτωση αυτοτελώς εργαζομένου όταν περάσουν οι πρώτες εννέα ημέρες της ασθένειας. Όταν όμως ο αυτοτελώς εργαζόμενος είναι ανίκανος για εργασία λόγω ατυχήματος ή εισαχθεί σε νοσοκομείο ή κλινική και παραμείνει για μία τουλάχιστον νύχτα, το επίδομα πληρώνεται από την τέταρτη ημέρα της ανικανότητας.

Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται για μέγιστη περίοδο 156 ημερών σε κάθε περίοδο διακοπής της απασχόλησης.

Η πληρωμή του επιδόματος δύναται να παραταθεί για μέγιστη περίοδο επιπρόσθετων 156 ημέρων μέσα στην ίδια περίοδο διακοπής της απασχόλησης, νοουμένου ότι ο ασφαλισμένος πληροί καθορισμένες προϋποθέσεις και δεν προβλέπεται να παραμείνει μόνιμα ανίκανος για εργασία.


Ποια άτομα μπορώ να δηλώσω ως εξαρτώμενα;

Ως εξαρτώμενα μπορούν να δηλωθούν:

  • Η σύζυγος με την οποία συζεί ή την οποία συντηρεί ο αιτητής, νοουμένου ότι δεν εργάζεται.
  • Παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών.
  • Άγαμη κόρη ηλικίας μεταξύ 15 και 23 ετών, η οποία τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης.
  • Άγαμος γιος ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά ή τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης.
  • Παιδί, ανεξάρτητα από ηλικία, το οποίο είναι μόνιμα ανίκανο για αυτοσυντήρηση.
Η αύξηση για τα εξαρτώμενα δίνεται στο βασικό επίδομα, το οποίο αυξάνεται κατά 20% για την εξαρτώμενη σύζυγο και κατά 10% για κάθε ένα από τα παιδιά. Ο ανώτατος αριθμός εξαρτωμένων είναι τρία.


Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνουν το κοινό ότι από τη Δευτέρα, 7/2/2022 οι αιτήσεις για επίδομα ασθενείας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά. Περισσότερα ...


Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της αίτησης;

Η αίτηση για επίδομα ασθενείας πρέπει να υποβληθεί εντός 21 ημερών από την ημέρα που αρχίζει η ανικανότητα του αιτητή για εργασία. Αν η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα, το επίδομα αρχίζει να πληρώνεται αναδρομικά λαμβάνοντας υπόψη 21 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

Σε εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις όπου ο αιτητής θα αποδείξει ότι έχει εύλογη αιτία για την καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης, το επίδομα μπορεί να πληρωθεί αν η αίτηση υποβληθεί εντός δώδεκα μηνών από την ημέρα της έναρξης της ανικανότητας για εργασία.


Πότε θα εξεταστεί η αίτησή μου;

Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της κατάστασης Ημερομηνίες Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα στη σελίδα των Ανακοινώσεων.

Η κατάσταση αυτή ανανεώνεται εβδομαδιαίως.


Τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνουν το κοινό ότι μπορεί να επικοινωνεί με τα πιο κάτω τηλέφωνα για σκοπούς εξυπηρέτησης του σχετικά με την ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα ασθενείας:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας


Σχετικά Αρχεία:

Οδηγός Επιδόματος Ασθενείας και Σύνταξης Ανικανότητας.pdf
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΗ.pdf
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.pdf


Go to top of page