Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Σύνταξη Ανικανότητας

Δικαιούχοι Σύνταξης Ανικανότητας είναι ασφαλισμένοι μισθωτοί και αυτοτελώς εργαζόμενοι, καθώς και προαιρετικά ασφαλισμένοι στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 63 ετών και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις (ανικανότητας για εργασία και ασφαλιστικές).


Παροχές λόγω Αναπηρίας

Οι παροχές λόγω αναπηρίας πληρώνονται σε μισθωτούς για μόνιμες βλάβες που προκαλούνται από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.


Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Επίδομα σωματικής βλάβης δικαιούνται όσοι εργάζονται ως μισθωτοί, ανεξάρτητα από ηλικία νοουμένου ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.Σχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page