Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


1. Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Διαχρονικός και βασικός στόχος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων και η σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.2. Γνωστοποίηση Ατυχήματος

Σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων κα Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμούς του 2007 και 2017 τα πιο κάτω ατυχήματα πρέπει να γνωστοποιούνται στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της επαρχίας όπου συνέβη το ατύχημα:
  • Ατύχημα που συνέβη σε εργοδοτούμενο ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, το οιποίο είχε ως συνέπεια την απουσία του θύματος για τέσσερεις (4) ή περισσότερες ημερολογιακές ημέρες, εξαιρουμένης της μέρας του ατυχήματος.
  • Θανατηφόρο ατύχημα που συνέβη σε εργοδοτούμενο ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ή πρόσωπο εκτός εργασίας.3. Γνωστοποίηση Εργοταξίου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (ΣΕΕΕ) έχει ετοιμαστεί κοινό έντυπο της εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου (ΤΕΕ-ΣΕΕΕ). Το έντυπο ΤΕΕ-ΣΕΕΕ πρέπει να διαβιβαστεί τόσο στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας όσο και στα Επαρχιακά Γραφεία του ΣΕΕΕ της Επαρχίας στην οποία θα εγκατασταθεί το εργοτάξιο, όπως επεξηγείται και στις σχετικές οδηγίες του εντύπου.4. Θεσμός ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης των κινδύνων)

Ο θεσμός των ΕΞΥΠΠ εφαρμόζεται όταν ο εργοδότης δεν διαθέτει επαρκείς δεξιότητες ούτε και κατάλληλα πρόσωπα στον χώρο εργασίας για την οργάνωση και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης. Στις περιπτώσεις αυτές οι εν λόγω δραστηριότητες αναλαμβάνονται από τις ΕΞΥΠΠ. Οι δραστηριότητες πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή, δηλαδή του Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.5. Λειτουργοί Ασφάλειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2020 και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 158/2021) όταν ένας εργοδότης (Εταιρεία / Οργανισμός) εργοδοτεί, κατά μέσο όρο στη διάρκεια κάθε χρόνου, περισσότερα από διακόσια πρόσωπα, πρέπει να διορίζει Λειτουργό Ασφάλειας ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά και επί πλήρους απασχόλησης με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.6. Πρώτες Βοήθειες

Τα θέματα Πρώτων Βοηθειών στους χώρους εργασίας ρυθμίζονται από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμούς του 2009.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, κάθε εργοδότης οφείλει να διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής αριθμός πρώτων βοηθών στον χώρο εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του.7. Εκπαίδευση / Διαφώτιση

Το Κέντρο Εκπαίδευσης του ΤΕΕ ασχολείται με την πληροφόρηση, ενημέρωση και κατάρτιση των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων πάνω στα θέματα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, καθώς επίσης και με την ετοιμασία προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης, εγχειριδίων και ενημερωτικών φυλλαδίων.

Επιπρόσθετα, το ΤΕΕ συμμετέχει στις διαφωτιστικές εκστρατείες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Στο πλαίσιο αυτό οργανώνεται η Εκστρατεία Πρόληψης Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών, στην οποία εντάσσεται και η Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.8. Συχνές Ερωτήσεις για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Απαντήσεις / Πληροφορίες σχετικά με τις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίες για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία:
Μάθετε περισσότερα.


Σχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page