Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) έθεσε σε λειτουργία το Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης.

Οι συντελεστές παροχής κατάρτισης είναι οι ακόλουθοι:

    • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
    • Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)
    • Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των ΕΕΚ γίνεται μέσω του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) με βάση το πρότυπο του επαγγελματικού προσόντος του ΕΕΚ.

Η πολιτική και οι διαδικασίες που διέπουν την αξιολόγηση και πιστοποίηση των ΚΕΚ και ΔΕΚ περιγράφονται στους αντίστοιχους Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών.

Μάθετε Περισσότερα...


Go to top of page