Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


1. Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων

Το Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων στην Κύπρο βασίζεται στις δημοκρατικές αρχές της ελευθερίας του λόγου και της τριμερούς συνεργασίας. Με τον όρο "τριμερή συνεργασία", εννοείται η συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή της κυβέρνησης και των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων.2. Κοινωνικός Διάλογος

Ο κοινωνικός διάλογος στην Κύπρο θεωρείται ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο καθορισμού πολιτικής. Ιδιαίτερα στον τομέα της εργασίας, αλλά και γενικότερα στον κοινωνικό τομέα, η ανάπτυξη ειλικρινούς κοινωνικού διαλόγου σε κλίμα εμπιστοσύνης ήταν και παραμένει στο επίκεντρο των διαδικασιών για τη λήψη συναινετικών αποφάσεων που αφορούν στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Ο κοινωνικός διάλογος διαχωρίζεται σε τρία επίπεδα, το εθνικό, το κλαδικό και το επιχειρησιακό.3. Μεσολάβηση σε Εργατικές Διαφορές

Η μεσολάβηση αφορά εργατικές διαφορές του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η διαδικασία της μεσολάβησης καθορίζεται στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.4. Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Για την υποβολή «Αίτησης Μεσολάβησης» ή παραπόνου (επώνυμου ή ανώνυμου), μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τις πιο κάτω φόρμες:
5. Υπηρεσία Εγγραφής Συντεχνιών

Η Υπηρεσία Εγγραφής Συντεχνιών που λειτουργεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων έχει ως στόχο την ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του εργοδοτικού και συνδικαλιστικού κινήματος στην Κύπρο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία υγιών και αποτελεσματικών οργανώσεων εργοδοτών και εργοδοτουμένων.

Έφορος Συντεχνιών είναι ο εκάστοτε Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.6. Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ των Φύλων

Ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον συστάθηκε το 2014.

Σκοπός του Φορέα είναι η πιστοποίηση επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πολιτικές, οι οποίες διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης και κατάρτισης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και, ειδικότερα, την τήρηση της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Του Φορέα προεδρεύει ο εκάστοτε Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.7. Γονική Άδεια

Ο θεσμός της γονικής άδειας εισήχθη στην Κύπρο το 2002.

Η γονική άδεια επιτρέπει στους εργαζόμενους γονείς να απουσιάζουν από την εργασία τους για σκοπούς φροντίδας και ανατροφής των παιδιών τους.8. Συλλογικές Συμβάσεις - Ηλεκτρονικό Αρχείο

Οι Συλλογικές Συμβάσεις είναι το κυριότερο μέσο καθορισμού των όρων εργοδότησης στην Κύπρο.

Το αρχείο Συλλογικών Συμβάσεων που τηρείται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων είναι διαθέσιμο στον πιο κάτω σύνδεσμο:
Ηλεκτρονικό Αρχείο Συλλογικών Συμβάσεων9. Συνήθεις Ερωτήσεις για θέματα Εργασιακών Σχέσεων

Απαντήσεις / Πληροφορίες σχετικά με τις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων για θέματα Εργασιακών Σχέσεων, όπως Κατώτατος Μισθός, 13ος & 14ος Μισθός, Ρύθμιση Λειτουργίας Καταστημάτων & Όροι Απασχόλησης Υπαλλήλων τους, Γονική Άδεια και Άδεια για Λόγους Ανωτέρας Βίας, και Ωράριο Εργασίας.Σχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page