Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου Ν.59(Ι)/2010, όλοι οι μισθωτοί και αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται στην Κύπρο υποχρεούνται να ασφαλιστούν στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπρόσθετα, ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος δεν περιέχει διακρίσεις μεταξύ των διάφορων ομάδων των ασφαλισμένων. Όλοι όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.

Η Κύπρος έχει συνομολογήσει Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Αίγυπτο, τον Καναδά, το Κεμπέκ, την Αυστραλία, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ελβετία, την Τσεχία, την Ολλανδία την Συρία και την Σερβία με σκοπό τη διαφύλαξη των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που διακινούνται μεταξύ Κύπρου και των κρατών αυτών.

Παράλληλα, η Κύπρος ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλειας εφαρμόζει τους Κανονισμούς 883/04 και 987/09 βάσει των οποίων διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ατόμων που καλύπτονται από τους εν λόγω Κανονισμούς και διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ΕΟΧ και την Ελβετία.. Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός 883/2004 αντικατέστησε τις Διμερείς Συμβάσεις που είχαν συναφθεί μεταξύ της Κύπρου και των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Κανονισμοί 883/04 και 987/09 (εφαρμοστικός κανονισμός) καθώς και οι Διμερείς Συμβάσεις που έχει συνάψει η Κύπρος διέπονται από τις ακόλουθες αρχές:

  • Ισότητα μεταχείρισης
  • Εφαρμογή μίας μόνο νομοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Εξαγωγή παροχών και
  • Συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης απασχόλησης ή διαμονής

Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τον Κλάδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων;

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία, την έκδοση αποφάσεων εφαρμοστέας νομοθεσίας και την έκδοση Ευρωπαϊκών εντύπων Α1 το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 22-401905 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση recagree@sid.mlsi.gov.cy.

Για πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή του επιδόματος ανεργίας σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή την Ελβετία και την Έκδοση των Ευρωπαϊκών Εντύπων U1 U2 και U3 το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 22-401668 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση recagree@sid.mlsi.gov.cy.

Για πληροφορίες σχετικά με το BREXIT και την Κοινωνική Ασφάλιση το κοινό μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα https://brexit.com.cy/el/ ή να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 22-401811 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση recagree@sid.mlsi.gov.cy.


Go to top of page