Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι αρμόδιο για τη διαρκή και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, την προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους που πηγάζουν από ακτινοβολίες, χημικές ουσίες, μηχανήματα, εξοπλισμούς και υπεράκτιες δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα.

Η Στρατηγική που ακολουθεί το Τμήμα για υλοποίηση των πιο πάνω έχει τις πιο κάτω συνιστώσες:

  • Ύπαρξη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου.
  • Ύπαρξη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου.
  • Λειτουργία κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης.
  • Προώθηση της πρόληψης μέσω διαφώτισης, ενημέρωσης και κατάρτισης.
  • Χρήση οικονομικών και εθελοντικών εργαλείων.
  • Ενσωμάτωση των θεμάτων με τα οποία ασχολείται σε άλλους τομείς πολιτικής όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η γεωργία, το περιβάλλον, οι μεταφορές κ.λπ.
  • Ενθάρρυνση της προόδου και της έρευνας.
  • Στενή συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους φορείς.
  • Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή του Τμήματος στις σχετικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών.

Σχετικές Νομοθεσίες:

Επικοινωνία:
Απελλή 12, 1080 Λευκωσία
Τ.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22405623
Τηλεμοιότυπο: +357 22663788
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@dli.mlsi.gov.cy

Go to top of page