Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Εξομοιούμενοι Περιόδοι Ασφάλισης

Oι Εξομοιούμενοι Περιόδοι Ασφάλισης είναι Ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες ο/η ασφαλισμένος/η δεν έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών:

  1. για οποιαδήποτε περίοδο τακτικής φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα μετά το 16ο έτος της ηλικίας του,
  2. για περιόδους θητείας στην Εθνική Φρουρά,
  3. για περιόδους που λαμβάνει επίδομα ασθενείας, ανεργίας, μητρότητας, πατρότητας, σωματικής βλάβης, ή σύνταξη ανικανότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  4. για την περίοδο που απουσιάζει από την εργασία του με γονική άδεια,
  5. για κάθε παιδί που έχει γεννήσει ή έχει υιοθετήσει, για χρονική περίοδο μέχρι και 156 εβδομάδες μέσα στο διάστημα των 12 χρόνων από τη γέννηση του κάθε παιδιού της για κάλυψη τυχόν κενών στην ασφάλισή της.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;
Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Σχέδιο Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Ο ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλει αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω διαδικτύου.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Υπηρεσία;
Για περαιτέρω πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 22401692.

Για αποστολή βεβαιώσεων και άλλων πιστοποιητικών/εγγράφων προς την Υπηρεσία, το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει το φαξ 22401804 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση records@sid.mlsi.gov.cy.

Σχετικές Αιτήσεις:
Εξομοιούμενοι περίοδοι ασφάλισης (τακτικής εκπαίδευσης, υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, γέννηση παιδιών, γονική άδεια)


Σχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page