Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εφαρμόζεται στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη, καθολικότητα στη στήριξη των εργαζομένων και ισόρροπη προστασία έναντι των κινδύνων του γήρατος, της πρόωρης αναπηρίας και του πρόωρου θανάτου και διασφαλίζει στους/στις εργαζομένους/εργαζόμενες και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης μέσω βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών.Εργοδότης

Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί πρόσληψη, τερματισμό και δήλωση όρων εργοδότησης των υπαλλήλων του.


Κατηγορίες Ασφαλισμένων

Υποχρεωτικά ασφαλισμένος (Μισθωτός , Αυτοτελώς Εργαζόμενος) και Προαιρετικά ασφαλισμένος


Εισφορές

Ποιες είναι οι εισφορές για Μισθωτούς, Αυτοτελώς Εργαζόμενους και για προαιρετικά ασφαλισμένους (εσωτερικού και εξωτερικού)


Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι που οφείλουν κοινωνικές εισφορές, τόσο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και στα άλλα Ταμεία που έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να τις αποπληρώνουν με Δόσεις Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών.Σχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page