Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 24/03/2017- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Καθαριστήρια Αριστοτέλους Λτδ» για το στεγνοκαθαριστήριο στην οδό Ανδρέα Δημητρίου στον Στρόβολο
 • 24/03/2017- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 201x»
 • 22/03/2017- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα, Εξοπλισμός υπό Πίεση)
 • 17/03/2017- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ» για τη χοιροτροφική μονάδα στο Μένοικο
 • 17/03/2017- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων των εταιρειών «TOTAL PLUS LTD» και «ONELZIG LTD» για το πρατήριο πετρελαιοειδών TOTAL PLUS στην Τίμη της Πάφου
 • 16/03/2017- Συνοδευτικά Έγγραφα της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)
 • 16/03/2017- Διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015). Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών Καθήκοντα Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης
 • 15/03/2017- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα)
 • 14/03/2017- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ευρωπαϊκός Κανονισμός αρ. 1272/2008 (Κανονισμός CLP) για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία των χημικών ουσιών και μειγμάτων
 • 14/03/2017- Θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 • 03/03/2017- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών του κου Γεώργιου Αριστοδήμου για το στεγνοκαθαριστήριο στην οδό Ελευθερίας 2 στην Πάνω Δευτερά
 • 03/03/2017- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «YIANNAKIS ANDREOU LTD» για την εγκατάσταση κατασκευής μεταλλικών προϊόντων στη Μονή στη Λεμεσό