Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λογότυπο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤο Όραμα, η Αποστολή, οι Αξίες και οι Στρατηγικές Επιδιώξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αυτά αποτυπώνονται και στο «Στρατηγικό Σχέδιο ΥΕΠΚΑ 2023-2025», είναι:
ΟΡΑΜΑ

Η επίτευξη πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης ικανής να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και η επίτευξη ψηλού επιπέδου κοινωνικής δικαιοσύνης, προστασίας και συνοχής με επίκεντρο την ευημερία των πολιτών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η προαγωγή και ενίσχυση της απασχόλησης μέσω ενεργών πολιτικών απασχόλησης που να προωθούν την πλήρη αξιοποίηση, την κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η εφαρμογή μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής στρατηγικής κοινωνικής προστασίας με την επέκταση και τον συνεχή εκσυγχρονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, η προστασία του εισοδήματος, η διασφάλιση ασφαλών, υγιών και αρμονικών πρακτικών στον χώρο εργασίας και η προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία.

ΑΞΙΕΣ

Οι αξίες που διέπουν τις δραστηριότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι:
 • Ανθρωποκεντρική προσέγγιση
 • Σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα των πολιτών
 • Σεβασμός στην αρχή της ισότητας για όλους τους πολίτες
 • Διαφάνεια και εξωστρέφεια
 • Λογοδοσία
 • Αξιοπιστία

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Οι κύριες στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο 2023-2025 επικεντρώνονται στην υποστήριξη της ανάκαμψης μέσα από την έγκαιρη και αποτελεσματική προώθηση και υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν τόσο από Ευρωπαϊκούς πόρους (τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) όσο και από Εθνικούς πόρους. Οι επιδιώξεις αυτές έχουν ως ακολούθως:

  - Ανάπτυξη ενός πλαισίου ενεργών πολιτικών απασχόλησης με στόχο την προώθηση της ενεργούς ένταξης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας της χώρας στην απασχόληση και τη συγκράτηση, καταπολέμηση και πρόληψη της ανεργίας με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και ειδικότερα στους νέους.

  - Περαιτέρω ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για καλύτερη εξυπηρέτηση και στήριξη των πολιτών και εργοδοτών.

  - Διασφάλιση της διαχρονικά υψηλής απασχολησιμότητας των πολιτών, ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, μέσω της παροχής συνεχούς κατάρτισης και επανακατάρτισης με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες.

  - Επανεξέταση και αναθεώρηση της Στρατηγικής Απασχόλησης Αλλοδαπών Τρίτων Χωρών.

  - Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης για ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας των αυτοτελώς εργαζομένων και των εργαζομένων σε νέες μορφές απασχόλησης και εμβάθυνση της θεσμοθετημένης κοινωνικής προστασίας για όλους.

  - Αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού συστήματος για διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος στους συνταξιούχους και διόρθωση διαχρονικών στρεβλώσεων.

  - Εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού αναπροσαρμογής του Κατώτατου Μισθού που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα

  - Εισαγωγή νομοθεσίας για τη ρύθμιση της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα με στόχο τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εργαζομένων.

  - Στήριξη ομάδων ή/και ατόμων του πληθυσμού ή/και οργανώσεων με κοινωνική δραστηριότητα

  - Προώθηση της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης στην εργασία.

  - Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

  - Αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας με την ενεργοποίηση ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος για την υποστήριξη του έργου των Επιθεωρητών.

  - Διασφάλιση της προστασίας του εισοδήματος των πολιτών σε έκτακτες συνθήκες.

  - Προώθηση ασφαλών, υγιών και αρμονικών συνθηκών και πρακτικών στον χώρο εργασίας.

  Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025 5-10-2022.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 907,01Kb)

Go to top of page