Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Τμήμα Εργασίας είναι υπεύθυνο για θέματα:

  • απασχόλησης και αγοράς εργασίας
  • καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθηση της αρχής της ισότητας στο χώρο εργασίας.

Μεταξύ άλλων, το Τμήμα είναι υπεύθυνο για παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας και πλήρωση θέσεων εργασίας, προστασίας ειδικών ομάδων στην απασχόληση και παρακολούθηση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και συντονισμό της Εθνικής Πολιτικής Απασχόλησης. Περισσότερες λεπτομέρειες φαίνονται στην Αποστολή και στις Δραστηριότητες του Τμήματος.

Σχετικές Νομοθεσίες:

Επικοινωνία:
Κλήμεντος 9
1480 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22400801/802
Τηλεμοιότυπο: +357 22400809
Ηλ. Ταχυδρομείο: director@dl.mlsi.gov.cy

Go to top of page