Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


1. Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ)

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα της ΔΥΑ προσφέρει τις πιο κάτω βασικές υπηρεσίες:

  • Αναζήτηση Κενών Θέσεων Εργασίας: Αναζήτηση και εντοπισμός κενών θέσεων εργασίας, η οποία γίνεται στη βάση πολλαπλών κριτηρίων που μπορεί να καθορίσει ο χρήστης (π.χ. Eπαρχία, Κατηγορία Επαγγέλματος, Επίπεδο Μόρφωσης, Ελάχιστος Μηνιαίος Μισθός).
  • Εξυπηρέτηση Αιτητών Εργασίας: Εγγραφή Αιτητή και Δημιουργία Αίτησης και Πρόσβαση στην αίτηση για εξεύρεση εργασίας.
  • Εξυπηρέτηση Εργοδοτών: Εγγραφή Εργοδότη, Εγγραφή κενής θέσης εργασίας και Πρόσβαση σε υφιστάμενες κενές θέσεις εργασίας και αναζήτηση υποψηφίων.
  • Ανανέωση Αίτησης Εργασίας: Ανανέωση της Αίτησης Εργασίας και Εκτύπωση του Δελτίου Εγγραφής Υποψηφίου.2. Γνωστοποίηση Κενής Θέσης

Στην περίπτωση που Εργοδότες αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα της ΔΥΑ για την καταχώριση κενής θέσης εργασίας, μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει δωρεάν η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Επαρχιακά / Τοπικά Γραφεία Εργασίας) σε εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες ή αντιπρόσωποι τους μπορούν να γνωστοποιήσουν τις κενές θέσεις εργασίας τους με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού για ικανοποίηση των αναγκών τους, αποστέλλοντας κατάλληλα συμπληρωμένο ειδικό έντυπο που μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας) ή να εκτυπώσουν από εδώ.3. Αναζήτηση Εργασίας

Οι υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας παρέχονται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) του Τμήματος Εργασίας σε άτομα που είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της ΔΥΑ.

Μέσω της υπό αναφορά υπηρεσίας παρέχεται στήριξη, πληροφόρηση, καθοδήγηση και συμβουλευτική σε άτομα που αναζητούν εργασία ή καλύτερη εργασία. Παρέχεται, επίσης, εξατομικευμένη εξυπηρέτηση σε ευάλωτες ομάδες ατόμων, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας.4. Απασχόληση Αλλοδαπών

Το Τμήμα Εργασίας είναι αρμόδιο για την εξέταση αιτήσεων εργοδοτών για απασχόληση αλλοδαπών και για την έκδοση κατ’ αρχήν εγκρίσεων για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση ελλείψεων εργατικού δυναμικού που παρατηρούνται σε συγκεκριμένους τομείς και επαγγέλματα.5. Απασχόληση Φοιτητών Τρίτων Χωρών

Δικαίωμα σε απασχόληση έχουν οι φοιτητές υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι:
  • έγιναν δεκτοί σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης σε αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών
  • βρίσκονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά την 31/05/2021

Οι αλλοδαποί φοιτητές από τρίτες χώρες μπορούν να εργαστούν σε συγκεκριμένους τομείς ή/και επαγγέλματα και η απασχόλησή τους υπόκειται σε προϋποθέσεις.6. Απασχόληση Αιτητών Ασύλου

Οι αιτητές ασύλου μπορούν να απασχοληθούν σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα επαγγέλματα και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση μετά την παρέλευση ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ασύλου.


Σχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page