Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Τι είναι η Κοινωνική Σύνταξη;

Ο Νόμος για τη Χορήγηση Κοινωνικής Σύνταξης τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 1995 και σκοπό έχει τη χορήγηση σύνταξης σε όλους τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών και δεν δικαιούνται σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή από οποιαδήποτε πηγή. Η κοινωνική σύνταξη καταβάλλεται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Ποιοι οι δικαιούχοι Κοινωνικής Σύνταξης;

Κοινωνική σύνταξη δικαιούνται πρόσωπα που:

  1. συμπλήρωσαν την ηλικία των 68 ετών,
  2. με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών ή μετέπειτα, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις διαμονής, και
  3. δεν δικαιούνται από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή της οποίας το μηνιαίο ύψος είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης.

Προϋποθέσεις διαμονής:

Οι προϋποθέσεις διαμονής για τη χορήγηση κοινωνικής σύνταξης είναι:
  1. νόμιμη διαμονή στην Κύπρο ή σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στην Ελβετία για συνολική περίοδο 20 τουλάχιστον χρόνων από την ημερομηνία από την οποία ο αιτητής συμπλήρωσε την ηλικία των 40 ετών, ή
  2. νόμιμη διαμονή στην Κύπρο ή σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στην Ελβετία για συνολική περίοδο 35 χρόνων από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτητής συμπλήρωσε την ηλικία των 18 ετών.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Για να δικαιούται κοινωνική σύνταξη ένα πρόσωπο πρέπει να υποβάλει αίτηση εντός τριών μηνών από την ημέρα που αποκτάται δικαίωμα στη σύνταξη σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κέντρο Πολίτη (ΚΕΠΟ) ή μέσω του διαδικτύου.

Η αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα πρωτότυπα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο έντυπο αίτησης, θα πρέπει να παραδοθεί σε οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή Κέντρο Πολίτη (ΚΕΠΟ).

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Υπηρεσία;

Για περαιτέρω πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 22401728.

Για αποστολή βεβαιώσεων και άλλων πιστοποιητικών/εγγράφων προς την Υπηρεσία, το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει το φαξ 22401861 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση socialpension@sid.mlsi.gov.cy.Σχετικά Αρχεία:Σχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page