Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Σκοπός του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ατόμου στη βάση ενός Προτύπου, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε αποδεκτές συνθήκες προσομοίωσης, με σκοπό την πιστοποίηση των επαγγελματικών του προσόντων.

Τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για κατάρτιση και ανάπτυξη του υποψηφίου, καθώς και για την προετοιμασία του για την αξιολόγηση. Το ΣΕΠ παρέχει την ευκαιρία σε ενδιαφερόμενα άτομα να αποκτήσουν Πιστοποιητικό σε ένα ή περισσότερα Επαγγελματικά Προσόντα, ανάλογα με τα προσόντα ή/και την πείρα που διαθέτουν.

Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων γίνεται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης των Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων. Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων που απονέμονται στους επιτυχόντες είναι ενταγμένα στο Κυπριακό Πλαίσιο Προσόντων (CyQF), που είναι συσχετισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και αποτελούν αξιόπιστα και έγκυρα εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία, διευκολύνοντας, επιπρόσθετα, την κινητικότητα των κατόχων τους εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τομείς της Οικονομίας στους οποίους έχουν αναπτυχθεί Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων είναι, μεταξύ άλλων, η Τουριστική, Μεταποιητική και Οικοδομική Βιομηχανία, το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, τα Συστήματα και Δίκτυα Επικοινωνίας / Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και η Κομμωτική.

Μάθετε Περισσότερα...


Go to top of page