Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Tι είναι η Πληρωμή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη;

Ο Νόμος για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη τέθηκε σε εφαρμογή στις 9 Μαρτίου 2001.

Βασικός σκοπός του Νόμου είναι η διασφάλιση της πληρωμής από Ειδικό Ταμείο στους εργοδοτουμένους, ημερομισθίων και ετησίων αδειών που οφείλονται από τον εργοδότη τους σε περίπτωση που αυτός καθίσταται αφερέγγυος.


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Ο Νόμος για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη καλύπτει όλους τους εργοδοτουμένους, περιλαμβανομένων των μαθητευομένων, με εξαίρεση τα πρόσωπα που απασχολούνται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πληρωμή από το Ταμείο δικαιούται εργοδοτούμενος που η απασχόλησή του τερματίστηκε επειδή ο εργοδότης του κατέστη αφερέγγυος, και του οφείλει ημερομίσθια (μέχρι 13 εβδομάδες) εντός των τελευταίων 78 εβδομάδων απασχόλησης.


Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Για να πληρωθεί από το Ταμείο, ο εργοδοτούμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση σε ειδικό έντυπο που μπορεί να προμηθευτεί από οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της επιστολής τού Προσωρινού Εκκαθαριστή ή Παραλήπτη της περιουσίας του αφερέγγυου εργοδότη και από βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, κατά πόσον ο αιτητής είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας του εργοδότη.


Σχετικά Αρχεία:

ΥΚΑ 3-022 Αίτηση για Πληρωμή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (1-2014).pdf


Go to top of page