Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση που ο εργοδότης έχει υποκαταστήματα σε διάφορες επαρχίες ή απασχολείται σε περισσότερες από μια οικονομικές δραστηριότητες, πρέπει να εγγραφεί χωριστά για κάθε επαρχία ή δραστηριότητα.

Μετά από την εγγραφή, κοινοποιείται στον εργοδότη ο αριθμός μητρώου του, ο οποίος χρησιμοποιείται τόσο για σκοπούς πληρωμής εισφορών όσο και για κάθε επικοινωνία του εργοδότη με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ετησίων Αδειών μετ΄ Απολαβών, Τερματισμού Απασχολήσεως, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνικής Συνοχής, και Ταμείο Ασφάλισης Υγείας (ΓΕΣΥ) για κάθε εργοδοτούμενο του.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η εγγραφή γίνεται με τη συμπλήρωση και υποβολή από μέρους του εργοδότη της “Αίτησης Εγγραφής Εργοδότη” (έντυπο ΥΚΑ 1-001) σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Παράλληλα, κάθε εργοδότης κατά την πρόσληψη νέων εργοδοτουμένων πρέπει να γνωστοποιεί μέσω του Πληροφοριακού Σύστηματος "ΕΡΓΑΝΗ", στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κάθε πρόσληψη μισθωτού το αργότερο μία (1) μέρα πριν την πρόσληψη.Σχετικά Αρχεία:

Έντυπο Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Εργοδότη.doc
ΥΚΑ 1-001 Αίτηση Εγγραφής Εργοδότη.pdf
ΥΚΑ 1 - 004 Δήλωση Εργοδότη για Απαλλαγή Πληρωμής Εισφορών.pdf


Go to top of page