Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Υποχρεωτικά ασφαλισμένοι (Μισθωτός , Αυτοτελώς Εργαζόμενος)

Κάθε εργαζόμενος στην Κύπρο ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τους μισθωτούς και τους αυτοτελώς εργαζομένους.

Στην κατηγορία των μισθωτών κατατάσσονται όλοι όσοι απασχολούνται στην υπηρεσία εργοδότη. Δηλαδή οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ημικρατικών οργανισμών και Αρχών Τοπικών Αυτοδιοίκησης και οι μαθητευόμενοι.

Στην κατηγορία των αυτοτελώς εργαζομένων κατατάσσονται όλοι γενικά οι αυτοεργοδοτούμενοι, δηλαδή αυτοί που εργάζονται σε δική τους επιχείρηση ή κάνουν οποιαδήποτε εργασία για δικό τους λογαριασμό, π.χ. έμποροι, βιομήχανοι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες, γεωργοί κ.ά.

Προαιρετικά ασφαλισμένος

Οποιοσδήποτε υποχρεωτικά ασφαλισμένος, μισθωτός ή αυτοτελώς εργαζόμενος, παύσει να εργάζεται, έχει δικαίωμα να ζητήσει να συνεχίσει την ασφάλισή του πάνω σε προαιρετική βάση, για να δικαιούται όμως να ασφαλιστεί προαιρετικά θα πρέπει να έχει πραγματική ασφάλιση, ίση με μία (1) τουλάχιστον ασφαλιστική μονάδα, δηλαδή να έχει πραγματικές ασφαλιστέες αποδοχές ίσες με το ποσό των ετήσιων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

Δικαίωμα για προαιρετική ασφάλιση έχει και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και εργάζεται εκτός Κύπρου στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη, στο έδαφος τρίτης χώρας έστω και αν δεν έχει προηγουμένως ασφάλιση για εργασία στην Κύπρο.

Σχετικά Αρχεία

Αιτήσεις / Δηλώσεις για ασφαλισμένουςGo to top of page