Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 τέθηκε σε ισχύ, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» με βάση το οποίο, ο κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί μητρώο προσλήψεων, στο οποίο θα πρέπει να καταχωρεί, κατά σειρά ημερομηνίας πρόσληψης, προσωπικά στοιχεία για κάθε μισθωτό (αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνία πρόσληψης και ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης).

Συγκεκριμένα θα πρέπει:

  1. η αίτηση εγγραφής εργοδότη να υποβάλλεται το αργότερο μία (1) μέρα πριν την ημερομηνία που ο αιτητής αναμένεται να καταστεί εργοδότης.
  2. ο κάθε εργοδότης να γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κάθε πρόσληψη μισθωτού το αργότερο μία (1) μέρα πριν την πρόσληψη.


Go to top of page