Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Τι είναι οι Εισφορές στο Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

Η εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων είναι αναλογική, δηλαδή καθορίζεται ως ποσοστό πάνω στις αποδοχές (ημερομίσθιο/μισθός ή εισόδημα) που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς κοινωνικών ασφαλίσεων οι οποίες είναι γνωστές ως «ασφαλιστέες αποδοχές». Η πληρωμή εισφορών γίνεται μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών «SiSnet»

Ένα μέρος της εισφοράς πληρώνεται από τους ίδιους τους ασφαλισμένους, ένα μέρος από τους εργοδότες τους και ένα άλλο μέρος από το κράτος.

Η υποχρέωση για πληρωμή εισφορών τόσο για μισθωτούς όσο και για αυτοτελώς εργαζομένους παύει από την ημέρα που ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τη συντάξιμη ηλικία, δηλαδή την ηλικία των 65 ετών.

Ασφαλισμένος, ο οποίος συμπληρώνει τη συντάξιμη ηλικία (65 ετών) και δεν ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις για Θεσμοθετημένη σύνταξη, συνεχίζει να πληρώνει εισφορές μέχρι να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις αυτές.

Σε καμιά περίπτωση δεν πληρώνονται εισφορές πέραν της ηλικίας των 68 ετών.

Ποιες οι εισφορές για Μισθωτούς;

Για τους μισθωτούς, η ολική εισφορά είναι 21,5%. Η εισφορά η οποία υπολογίζεται πάνω στα ημερομίσθια ή τον μισθό του μισθωτού μέχρι ένα ανώτατο όριο που καθορίζεται κάθε χρόνο, βαρύνει τον εργοδότη, τον μισθωτό και το κράτος σε αναλογία 8,3%, 8,3% και 4,9%, αντίστοιχα.

Ποιες οι εισφορές για Αυτοτελώς Εργαζόμενους;

Για τους αυτοτελώς εργαζομένους η ολική εισφορά είναι 20,5%. Από το ποσοστό αυτό, 15,6% πληρώνει ο ίδιος ο αυτοτελώς εργαζόμενος και 4,9% το κράτος.

Ποιες οι εισφορές για προαιρετικά ασφαλισμένους (εσωτερικού);

Η εισφορά για τους προαιρετικά ασφαλισμένους (εσωτερικού) που διακόπτουν την υποχρεωτική ασφάλιση τους είναι 18,4% επί των ασφαλιστέων αποδοχών, και βαρύνει 14% τον προαιρετικά ασφαλισμένο και 4,4% το κράτος.

Ποιες οι εισφορές για προαιρετικά ασφαλισμένους (εξωτερικού);

Η εισφορά για τους προαιρετικά ασφαλισμένους (εξωτερικού) που διακόπτουν την υποχρεωτική ασφάλιση τους είναι 21,5% επί των ασφαλιστέων αποδοχών, και βαρύνει 16,6% τον προαιρετικά ασφαλισμένο και 4,9% το κράτος.Go to top of page