Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Σας πληροφορούμε ότι από τις 28/1/2022 οι ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Προσλήψεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τους εργοδότες ΜΟΝΟ στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Βάση του κανονισμού Κ.Δ.Π. 167/2017, ο κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να υποβάλλει τις νέες προσλήψεις ηλεκτρονικά τουλάχιστο μια μέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης του εργοδοτουμένου (δηλαδή μέχρι τις 24:00 της προηγούμενης μέρας). Αυτές οι υποβολές χαρακτηρίζονται από το ηλεκτρονικό σύστημα ως εμπρόθεσμες.

Από 28/1/22 οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και τις προσλήψεις των οποίων η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης είναι παρελθοντική ή ίση με την τρέχουσα ημερομηνία. Αυτές οι προσλήψεις χαρακτηρίζονται από το ηλεκτρονικό σύστημα ως εκπρόθεσμες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δυνατότητα αυτή δεν αναιρεί την υποχρέωση των εργοδοτών που πηγάζει από τον κανονισμό ΚΔΠ 167/2017.

Σημειώνεται ότι αν για τις εκπρόθεσμες υποβολές δημιουργείται υποχρέωση αναδρομικής καταβολής εισφορών, πρέπει άμεσα να κατατίθενται στα γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμπληρωμένες και υπογραμμένες Καταστάσεις Αποδοχών και Εισφορών με τους αναλυτικούς μηνιαίους μισθούς του εργοδοτουμένου και παράλληλα να εξοφλούνται.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
28 Ιανουαρίου 2022

ΚΔΠ 167-2017.pdf

Go to top of page