Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Έντυπα και Αιτήσεις > Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Εκ των προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου

Έντυπα και ΑιτήσειςΑσφάλεια και Υγεία στην Εργασία - Εκ των προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 6, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015) ο κύριος του έργου (ιδιοκτήτης) ή ο ανάδοχος (μελετητής ή/και επιβλέποντας, ή/και εργολάβος του έργου) διαβιβάζει, μαζί με τα αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα, στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας όπου θα εγκατασταθεί το εργοτάξιο, τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών, το έντυπο της εκ των προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου.

Με βάση τους πιο πάνω Κανονισμούς η απαίτηση για γνωστοποίηση του εργοταξίου προς το ΤΕΕ ισχύει για εργοτάξια:

1. Με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 πρόσωπα στην εργασία ή όταν ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια, ή

2. Στα οποία θα εκτελεστούν εργασίες κατεδάφισης, ή/και διάλυσης, ή/και αποσυναρμολόγησης κατασκευής με όγκο μεγαλύτερο από 500 κυβικά μέτρα ή 200 τετραγωνικά μέτρα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του TEE του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών ΣΕΕΕ έχει ετοιμαστεί κοινό έντυπο της εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου (ΤΕΕ-ΣΕΕΕ). Το έντυπο ΤΕΕ-ΣΕΕΕ, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Αρχιεπιθεωρητή και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΕ, πρέπει να διαβιβαστεί τόσο στα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΕΕ όσο και στα Επαρχιακά Γραφεία του ΣΕΕΕ της Επαρχίας στην οποία θα εγκατασταθεί το εργοτάξιο, όπως επεξηγείται και στις σχετικές οδηγίες του εντύπου.

Η διαβίβαση του κοινού εντύπου της εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου (ΤΕΕ-ΣΕΕΕ), θα μπορεί να γίνεται με το χέρι, με ταχυδρομείο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 6, Παράρτημα ΙΙΙ των πιο πάνω Κανονισμών, θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με το έντυπο ΤΕΕ-ΣΕΕΕ και τα ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα, στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας μόνο.


Download file type Word Entipo_Ek_ton _Proteron_Gnostopoiisis_Ergotaxiou_Tropopoiisi_12_4_2017.doc