Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχουν εκδοθεί οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 535/2021) που εναρμονίζουν την Κυπριακή Νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1832 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 89/656/ΕΟΚ και αφορά τεχνικές προσαρμογές στη χρήση στην εργασία εξοπλισμών ατομικής προστασίας.

Βασικός σκοπός των νέων Κανονισμών είναι η προσαρμογή των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ σε νέες πρόνοιες για ταξινόμηση των κινδύνων όπως αυτοί ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/425 που καθορίζει τις διατάξεις που διέπουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία εξοπλισμών ατομικής προστασίας. Επίσης, με την τροποποίηση των Παραρτημάτων υιοθετούνται οι ορολογίες και οι τύποι των εξοπλισμών ατομικής προστασίας του Κανονισμού 2016/425.

Οι πιο πάνω τροποποιητικοί Κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5DE606001A62019EC2257E030043E54B?OpenDocument

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Άδωνη Παή στα τηλέφωνα 22405699 και 22405608.

Go to top of page