Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΈχει ξεκινήσει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημόσια διαβούλευση που αφορά μία πρόταση περιορισμού που στοχεύει στη μείωση του κινδύνου για την υγεία και το περιβάλλον από Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) που περιέχονται σε ιπτάμενους πήλινους στόχους σκοποβολής (clay pigeons). Προτείνεται όπως 18 συγκεκριμένοι ΠΑΥ μην περιέχονται αθροιστικά σε πήλινους στόχους (αργίλου) σε ποσοστό πέραν του 0,005% κατά βάρος.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης αυτής, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους επηρεαζόμενους βιομήχανους, εισαγωγείς, διανομείς καθώς και τις οποιεσδήποτε ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή επιστημονικές ομάδες ότι μπορούν να υποβληθούν σχόλια έως τις 22 Ιουνίου 2022 επί της πρότασης αυτής.

Οι 18 συγκεκριμένοι ΠΑΥ, που ταξινομούνται ως καρκινογόνες χημικές ουσίες και έχουν έμμονες, βιοσυσσωρευτικές και τοξικές ιδιότητες, δεν προστίθενται σκόπιμα στους στόχους σκοποβολής αλλά περιέχονται ως υπόλειμμα στη λιθανθρακόπισσα υψηλής θερμοκρασίας, η οποία χρησιμοποιείται ως συγκολλητικό υλικό σε αυτούς. Εκτιμάται ότι ο προτεινόμενος περιορισμός θα μειώσει τις περιβαλλοντικές εκπομπές από τους 18 ΠΑΥ κατά 270 τόνους ετησίως.

Η πρόταση θα αξιολογηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) με τελικό στόχο να ενταχθεί ως νέος περιορισμός στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH (αρ. 1907/2006/ΕΚ). Ο ECHA ζητά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με στόχους αργίλου, οι οποίοι να περιέχουν φιλικότερα προς το περιβάλλον υλικά και πληροφορίες για επιτρεπόμενους στόχους σε διαγωνισμούς άλλους από αυτούς που φιλοξενούνται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αθλητισμού Σκοποβολής (ISSF), όπως εθνικούς/περιφερειακούς κανόνες που επιβάλλονται από τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες σκοποβολής για την οικοφιλικότητα των συγκεκριμένων στόχων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχόλια και τα δεδομένα τους και να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του ECHA:
https://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/68411/term

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν, επίσης, να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.
ΕΧ/ΕΧΡ

Go to top of page