ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απασχόληση Αιτητών Ασύλου

1. Απασχόληση Αναγνωρισμένων Προσφύγων:

Σύμφωνα με το άρθρο 21Β του Περί Προσφύγων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν ίσα δικαιώματα στην εργασία με τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε περιορισμό αναφορικά με τους τομείς απασχόλησης ούτε απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας.2. Απασχόληση Αιτητών Ασύλου με το καθεστώς «συμπληρωματικής προστασίας»:

Τα άτομα αυτά σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 19 του περί Προσφύγων Νόμου, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση από την ημέρα παραχώρησης του καθεστώτος όπως και στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τους τομείς απασχόλησης και επαγγέλματα ούτε απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας.
3. Απασχόληση Αιτητών Ασύλου:
Πρόσβαση στην απασχόληση αιτητών ασύλου επιτρέπεται μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ασύλου, νοουμένου ότι κατέχουν συμβόλαιο απασχόλησης σε συγκεκριμένο εργοδότη σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας.

Μετά την πάροδο του ενός μήνα, οι αιτητές ασύλου με βάση το Διάταγμα της Υπουργού Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να εργοδοτηθούν στους ακόλουθους τομείς οικονομικής δραστηριότητος και επαγγέλματα εφόσον εξασφαλίσουν συμβόλαιο απασχόλησης σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας.

Η Απασχόληση των αιτητών ασύλου στους πιο κάτω τομείς / επαγγέλματα δύναται να αρχίσει άμεσα με την υποβολή πρότυπης Υπεύθυνης Δήλωσης για προσωρινή εργοδότηση αιτητών ασύλου..Κ.Δ.Π. 413 2021.pdfΚ.Δ.Π. 413 2021.pdf4. Νέα διαδικασία απασχόλησης Αιτητών Ασύλου

Για την απασχόληση αιτητών ασύλου οι εργοδότες προβαίνουν στις πιο κάτω διαδικασίες:

1. Γνωστοποίηση κενής θέσης εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στον τύπο. Στην περίπτωση που ο εργοδότης εντοπίσει από μόνος του τον αιτητή ασύλου και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες του Διατάγματος (οικονομική δραστηριότητα/επάγγελμα, ο αλλοδαπός συνεχίζει να είναι αιτητής ασύλου), δεν απαιτείται γνωστοποίηση κενής θέσης εργασίας.

2. Υποβολή στο Γραφείο Εργασίας της επαρχίας τους, συμπληρωμένο έντυπο αίτησης απασχόλησης αιτητή ασύλου καθώς και πρωτότυπου ονομαστικού συμβολαίου πλήρως συμπληρωμένο (βλέπε έντυπα/ αιτήσεις), χωρίς να είναι χαρτοσημασμένο. Επιπρόσθετα, οι εργοδότες θα πρέπει να επισυνάπτουν τα πιο πρόσφατα συμβόλαια/ όρους εργοδότησης του ημεδαπού προσωπικού που ασκούν ίδια ή παρόμοια καθήκοντα (όπου εφαρμόζεται).

3. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά, είτε πρόκειται για νέο συμβόλαιο είτε για ανανέωση συμβολαίου:

    • Αποδεικτικά στοιχεία διευθέτησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (απόδειξη είσπραξης τέλους η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 3 μηνών ή σχετική βεβαίωση).
    • Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη.
    • Άδεια Λειτουργίας ή βεβαίωση από το Υφυπουργείο Τουρισμού για εστιατόρια/ κέντρα αναψυχής/ ξενοδοχεία (εκεί που εφαρμόζεται).

4. Τα συμβόλαια θα εγκρίνονται από Τεχνική Επιτροπή. Για τα εγκριθέντα συμβόλαια θα καλείται ο εργοδότης να τα παραλάβει από το Γραφείο Εργασίας της Επαρχίας του, προσκομίζοντας και τα ανάλογα χαρτόσημα για την χαρτοσήμανση τους.

5. Τα δύο αντίγραφα συμβολαίων θα δίνονται το ένα στον εργοδότη και το άλλο στον αιτητή ασύλου.Δ.Π. 413 2021.pdf Κ.Δ.Π. 413 2021.pdfNo documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο