ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απασχόληση Αιτητών Ασύλου

1. Απασχόληση Αναγνωρισμένων Προσφύγων:

Σύμφωνα με το άρθρο 21Β του Περί Προσφύγων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν ίσα δικαιώματα στην εργασία με τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε περιορισμό αναφορικά με τους τομείς απασχόλησης ούτε απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας.2. Απασχόληση Αιτητών Ασύλου με το καθεστώς «συμπληρωματικής προστασίας»:

Τα άτομα αυτά σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 19 του περί Προσφύγων Νόμου, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση από την ημέρα παραχώρησης του καθεστώτος όπως και στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τους τομείς απασχόλησης και επαγγέλματα ούτε απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας.
3. Απασχόληση Αιτητών Ασύλου:
Πρόσβαση στην απασχόληση αιτητών ασύλου επιτρέπεται μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ασύλου, νοουμένου ότι κατέχουν συμβόλαιο απασχόλησης σε συγκεκριμένο εργοδότη σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας.

Μετά την πάροδο του ενός μήνα, οι αιτητές ασύλου μπορούν να εργοδοτηθούν στους ακόλουθους τομείς εφόσον εξασφαλίσουν συμβόλαιο απασχόλησης σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας.

.No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)