Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Κατά τους μήνες Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2022 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διεξάγει ειδική στοχευμένη εκστρατεία επιθεωρήσεων των εργοταξίων.

Ο Κατασκευαστικός τομέας είναι τομέας ψηλού κινδύνου, με ψηλό Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων και τον ψηλότερο Δείκτη Σοβαρότητας Ατυχημάτων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας στον τομέα αυτό, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει μείωση του Δείκτη Ατυχημάτων, έχει τον υψηλότερο Δείκτη Σοβαρότητας Ατυχημάτων σε σύγκριση με τους άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις παραβάσεις που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις των εργοταξίων, καθώς και τα αίτια των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε εργοτάξια.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στα κατασκευαστικά έργα και η εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

Ο στόχος της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης των εμπλεκόμενων συντελεστών έργων (π.χ. ιδιοκτητών έργων, μελετητών / επιβλεπόντων, εργολάβων, υπεργολάβων) με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας.

Λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την εν λόγω εκστρατεία καθώς και ενημερωτικά έντυπα για τις βασικές διατάξεις της νομοθεσίας στον κατασκευαστικό τομέα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό στην ηλεκτρονική διεύθυνση morphanides@dli.mlsi.gov.cy, ή/και στα τηλ. 22405660 / 22405615.