Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Κατασκευές - Εργοτάξια

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΚατασκευές - Εργοτάξια

Ο τομέας των κατασκευών είναι ένας τομέας υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που διαθέτει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ).

Σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέδειξε ότι το 60% των ατυχημάτων οφείλονται στη μη εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου για την εκτέλεση των έργων.

Η βελτίωση της ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα μπορεί να επιτευχθεί με την προληπτική δράση. Η αποτελεσματική πρόληψη των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων μπορεί να επιτευχθεί με την ορθή εφαρμογή των αρχών πρόληψης από το στάδιο της σύλληψης της ιδέας και σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου (μελέτη / σχεδιασμός έργου, διαδικασία προσφορών, οργάνωση εργοταξίου, εκτέλεση εργασιών), καθώς και κατά τις μελλοντικές εργασίες έκτακτης και τακτικής συντήρησης, κατασκευής προσθηκών, αποξήλωσης ή/και κατεδάφισής του.

Οι κυριότεροι Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα και θέτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια είναι οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 - Κ.Δ.Π. 410/2015.

Οι Κανονισμοί αυτοί, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή στις 4.12.2015, αντικαθιστούν πλήρως τους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002) που ίσχυαν μέχρι τις 4.12.2015 και ένα μεγάλο μέρος των διατάξεων των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973 (Κ.Δ.Π. 161/73).

Οι διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν την εφαρμογή των αρχών πρόληψης, τη συνεργασία και τον συντονισμό των διαφόρων συντελεστών του κατασκευαστικού έργου κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, κατά τη διαδικασία των προσφορών κατά το στάδιο της κατασκευής του καθώς και κατά την εκτέλεση εργασιών καθόλη τη διάρκεια της ζωής του έργου. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον διορισμό Συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου και κατά την εκτέλεση του καθώς και την κατάρτιση και εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φάκελου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

Οι πιο πάνω Κανονισμοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, νέες πρόνοιες σε σχέση με τα ακόλουθα:

(α) Την υποχρέωση ορισμού Συντονιστή Εκτέλεσης σε πλήρη απασχόληση για εργοτάξια έργων Πρώτης Τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμων του 2001 έως 2013.

(β) Τη διαβίβαση της εκ των προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας στην οποία θα βρίσκεται το εργοτάξιο 14 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα.

(γ) Την υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας σε περίοπτο σημείο του εργοταξίου, πριν από την εκτέλεση των εργασιών και καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, στην οποία να αναγράφονται τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης.

(δ) Στις περιπτώσεις έργου ειδικών δικτύων, όπου το έργο περιλαμβάνει δίκτυα παροχής υπηρεσιών, ή/και άλλων έργων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό περισσότερων του ενός κύριου του έργου, τη διασφάλιση από τους συντελεστές του έργου ότι ορίζεται ένας κύριος του έργου για ολόκληρο το έργο, ο οποίος ενεργεί εκ μέρους όλων των κύριων του έργου, για σκοπούς εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών.

(ε) Την υποχρέωση του κυρίου του έργου ή/και του ανάδοχου (μελετητή, επιβλέποντα) να διασφαλίσει καθώς και την υποχρέωση του Συντονιστή Μελέτης να μεριμνήσει ότι το ΣΑΥ καθώς και άλλες διευθετήσεις για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων ενσωματώνονται στη μελέτη, τα κατασκευαστικά σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές προκήρυξης, τους όρους και τις απαιτήσεις των συμβολαίων ανάθεσης του έργου.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα καθορίζονται στο Παράρτημα IV των πιο πάνω Κανονισμών.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, μεταξύ άλλων, διεξάγει στοχευμένες εκστρατείες επιθεωρήσεων και εκδίδει οδηγούς, καθοδηγητικά έντυπα και άλλες Εκδόσεις για να διευκολύνει τους κυρίους των έργων (ιδιοκτήτες), μελετητές, επιβλέποντες, εργολάβους και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται με τα κατασκευαστικά έργα να κατανοήσουν και να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας. Ειδικά, όσον αφορά στις υποχρεώσεις / καθήκοντα των συντελεστών ενός κατασκευαστικού έργου, είναι διαθέσιμα τα πιο κάτω ενημερωτικά έντυπα:


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Katigories_Ergon_SEEE.pdf

  • Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια

  • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

  • Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

  • Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του Έργου (Συντονιστής Μελέτης)

  • Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του Έργου (Συντονιστής Εκτέλεσης)

  • Περίφραξη Εργοταξίων