Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Εκστρατεία Επιθεώρησης Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και
Υποστατικών Διανομής Έτοιμων Φαγητών
Μάιος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος 2023


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα διεξαγάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και υποστατικά διανομής έτοιμων φαγητών κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο 2023.

Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες εστιάζει η εκστρατεία.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στους τομείς αυτούς ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες και τα επικίνδυνα περιστατικά.

Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας και ειδικότερα ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις διατάξεις της για εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται, ανάλογα με την περίπτωση, από τα αιχμηρά αντικείμενα, την πτώση στο ίδιο επίπεδο και την πτώση από ύψος, τις θερμές επιφάνειες, την ανατροπή ραφιών και πτώση αντικειμένων από αυτά, την προστασία από βιολογικούς κινδύνους, τη διακίνηση με μοτοσικλέτες και την αποθήκευση και χρήση πετρελαιοειδών.

Λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την εν λόγω εκστρατεία είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.mlsi.gov.cy/dli), όπου καταγράφονται τα σημεία ελέγχου, μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και των μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζει η φετινή εκστρατεία.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση apais@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405699 / 22405623.

Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και υποστατικά... Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και υποστατικά...

Go to top of page