Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Άξονας 5: Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό

Ο πέμπτος άξονας του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει τις δύο πιο κάτω δέσμες Μεταρρυθμίσεων και Επενδύσεων:

 1. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο υφιστάμενο αλλά και μελλοντικό εργατικό δυναμικό, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τάσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές της ανάγκες, περιλαμβανομένων αυτών που απορρέουν από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες.
 2. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς εργασίας που σχετίζονται με την ανάγκη διευκόλυνσης της εισόδου στην αγορά, ιδίως για γυναίκες με παιδιά, στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της προσιτής εκπαίδευσης και φροντίδας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και στη δημιουργία ενός δικτύου εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας. Στοχεύει επίσης στην αύξηση της απασχόλησης για τους νέους εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET).
Στον εν λόγω Άξονα, οι Μεταρρυθμίσεις και Επενδύσεις με φορείς υλοποίησης Τμήματα, Υπηρεσίες και Οργανισμούς υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι:

Δέσμη 5.1: Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού συστήματος - αναβάθμιση και ενίσχυση δεξιοτήτων:

Επένδυση 2: Κατάρτιση, ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων (€15 εκ.)
 • Εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με την γαλάζια και την πράσινη οικονομία (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)
 • Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας για άνεργους (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)
 • Εκπαίδευση για άτομα άνω των 55 ετών για απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων (Κέντρο Παραγωγικότητας)

Δέσμη 5.2: Αγορά εργασίας, κοινωνική ευημερία και ενσωμάτωση:

Μεταρρύθμιση 1: Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (€10 εκ.) - Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Μεταρρύθμιση 2: Ευέλικτες μορφές εργασίας με τη μορφή τηλεργασίας (€4 εκ.) - Τμήμα Εργασίας και Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Επένδυση 1: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος Εργασίας και των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης - ΔΥΑ και ενίσχυση της στήριξης για τους νέους (€16,6 εκ.) - Τμήμα Εργασίας:
  • Ψηφιοποίηση του συστήματος διαχείρισης των Σχεδίων Επιδότησης της Απασχόλησης
  • Ενίσχυση των ΔΥΑ - ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης επιδόσεων
  • Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης για νέους NEET
  • Δραστηριότητες προσέγγισης των νέων NEET
  • Καθοδήγηση και επαγγελματικός προσανατολισμός για νέους
  • Σχέδιο κινήτρων για πρόσληψη νέων εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης – ΝΕΕΤ

Επένδυση 3: Δημιουργία οικιστικών δομών για άτομα με αναπηρίες, και άτομα που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα (€2,4 εκ.) - Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Go to top of page