Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μη επαναξιολογήσεις παιδιών με αναπηρία δικαιούχων αναπηρικών παροχών

Τα παιδιά με διαφόρων τύπων αναπηρίες, δηλαδή κινητική, άλλη σωματική, οπτική, ακουστική, νοητική ή ψυχική αναπηρία, που δικαιούνται κοινωνικές παροχές με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωσή τους, δεν θα χρειάζεται στο εξής, μέχρι την ενηλικίωσή τους, να ακολουθούν διαδικασίες επαναξιολόγησης της αναπηρίας τους από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Η κρισιμότητα της παιδικής ηλικίας για την αντιμετώπιση και διαχείριση της αναπηρίας από το ίδιο το παιδί και την οικογένεια του και η ανάγκη περαιτέρω ενδυνάμωσης και υποστήριξης των προσπαθειών τους και μείωσης της ταλαιπωρίας τους, οδήγησε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην απόφαση αυτή. O κ. Κυριάκος Ι. Κούσιος ενήργησε με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 79.926 και ημερομηνία 14.12.2015 με την οποία εγκρίθηκε το θεσμικό πλαίσιο και οι όροι λειτουργίας των Επιτροπών Αξιολόγησης και των Κέντρων Αξιολόγησης Αναπηρίας του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός να αποφασίζει την τροποποίησή τους.

Συγκεκριμένα, για όλα τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, που μετά από αξιολόγηση αναπηρίας πιστοποιούνται με σοβαρή αναπηρία ή μέτρια νοητική αναπηρία, με μη μόνιμη περίοδο ισχύος του πορίσματος, η επαναξιολόγησή τους θα γίνεται με την ενηλικίωσή τους, δηλαδή στα 18 τους χρόνια. Σε όλους τους δικαιούχους θα σταλεί σύντομα σχετική γνωστοποίηση με παράταση του πορίσματος και δεν χρειάζεται οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους τους. Εννοείται ότι αν το σημερινό πόρισμα που κατέχουν έχει διάρκεια ισχύος μεταγενέστερη της ενηλικίωσης του παιδιού θα εξακολουθήσει αυτό να ισχύει. Επαναξιολόγηση πριν την συμπλήρωση των 18 χρόνων του παιδιού θα γίνεται μόνο αν οι ίδιοι οι δικαιούχοι ζητήσουν επαναξιολόγηση με νέα αίτηση τους για κοινωνικές παροχές /υπηρεσίες ή σε απρόβλεπτες και εξαιρετικές περιπτώσεις που η επαναξιολόγηση θα κρίνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες απαραίτητη.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
14 Νοεμβρίου 2022

Μη επαναξιολογήσεις παιδιών με αναπηρία που είναι δικαιούχοι παροχών

Go to top of page