Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ανακοίνωση Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την έναρξη υλοποίησης του έργου παροχής Υπηρεσιών Κέντρου Επικοινωνίας, προς συμμόρφωση με την αρχή της διαφάνειας και του δικαιώματος ενημέρωσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

Δείτε την Ανακοίνωση στο πιο κάτω αρχείο:

Κέντρο Επικοινωνίας ΥΕΚΑ.pdf


Ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Επικοινωνίας

Go to top of page