Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


21 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοίνωση

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

για τον 13ο μισθό


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι ο 13ος μισθός, όπου αυτός καταβάλλεται στο πλαίσιο συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού του εργαζόμενου και συνεπώς η μη καταβολή του ισοδυναμεί με παράβαση των διατάξεων του περί Προστασίας των Μισθών Νόμου.

Αυτό, πέραν των δικαιωμάτων που ο Νόμος παρέχει στον εργαζόμενο για διεκδίκηση αστικώς την καταβολή του, συνιστά και ποινικό αδίκημα και έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη του εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι €15.000 ή και οι δυο ποινές μαζί.

Επιπλέον, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα σ’ αυτούς ποσά που αντιστοιχούν στο 13ο μισθό.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή υποβολή παραπόνων, το κοινό να απευθύνεται στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (www.mlsi.gov.cy/dlr ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία)

Go to top of page