Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


17 Ιανουαρίου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτόματη ενημέρωση εργοδοτών για αιτητές ασύλου


Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εργασίας και η διασύνδεση με τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία η αυτοματοποιημένη ενημέρωση των εργοδοτών σχετικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των αιτητών ασύλου για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και την αποφυγή της έναρξης ή της συνέχισης της εργοδότησης υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να μπορούν να εργαστούν, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή μηχανισμοί ενημέρωσης και περιορισμοί εγγραφής μέσα από το σύστημα πληροφορικής Εργάνη.

Συγκεκριμένα, εργοδότες που εργοδοτούν αιτητές ασύλου των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται, ενημερώνονται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Παράλληλα, οι εργοδότες που επιχειρούν να εργοδοτήσουν αιτητές ασύλου δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την σχετική διαδικασία εάν η αίτηση για την παροχή καθεστώτος διεθνούς προστασίας έχει ήδη απορριφθεί ή εάν δεν έχουν μεσολαβήσει εννέα μήνες από την υποβολή της. Επιπρόσθετα για τους αιτητές ασύλου που δικαιούνται να εργοδοτηθούν, οι διαθέσιμες επιλογές εγγραφής στο λογισμικό σύστημα περιορίζονται στα επαγγέλματα που περιλαμβάνονται στο σχετικό διάταγμα.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την άμεση ενημέρωση των εργοδοτών σχετικά με τα θέματα που αφορούν την εργοδότηση των αιτητών ασύλου θα περιορίσει σημαντικά τα διαχρονικά προβλήματα που προέκυπταν λόγω της ελλειμματικής πληροφόρησης και περιλαμβάνεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων και την ορθολογική στελέχωση της αγοράς εργασίας με υπηκόους τρίτων χωρών μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες.

Go to top of page