Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


5 Φεβρουαρίου 2024
Ανακοίνωση

5 Φεβρουαρίου 2024
ΗΜΕΡΑ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η 5η Φεβρουαρίου 2024 αποτελεί μια συμβολική ημέρα σε ότι αφορά την προώθηση της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναγνωρίζοντας τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του χάσματος αμοιβών, επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στον στόχο της πλήρους και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελεί και η επίτευξη της ισότητας αμοιβών.

Η 5η Φεβρουαρίου 2024 καθορίζει, σύμφωνα με την τρέχουσα διαφορά στις απολαβές ανδρών και γυναικών, την ημερομηνία μέχρι την οποία μια εργαζόμενη γυναίκα στην Κύπρο θα έπρεπε να εργαστεί, προκειμένου να λάβει τον μισθό που έλαβε ένας άντρας εργαζόμενος κατά το προηγούμενο έτος. Η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο ανήλθε το 2021 (πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία) σε 9,7%, σε σύγκριση με 12,7% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε. Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι το ποσοστό του χάσματος παρουσιάζει διαχρονικά πτωτική πορεία, σημειώνοντας μείωση 35% την τελευταία δεκαετία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, προχώρησε τον Μάιο του 2023 στην υιοθέτηση νέας Οδηγίας που προωθεί τη μισθολογική διαφάνεια, αφού φαίνεται να αποτελεί κλειδί για την επίτευξη περαιτέρω προόδου. Η αυξημένη πληροφόρηση για τους μισθούς, την οποία υπαγορεύει η Οδηγία, αναμένεται να διευκολύνει τους εργαζομένους να διεκδικούν το δικαίωμά τους σε ίση αμοιβή, αλλά και τους εργοδότες και τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν κατάλληλες δράσεις για να διασφαλίσουν την εφαρμογή του δικαιώματος «ίσης αμοιβής για όμοια εργασία και εργασία ίσης αξίας».

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσανατολίζει τις επόμενες του παρεμβάσεις σε δράσεις που θα ενισχύσουν τη μισθολογική διαφάνεια, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί και στην Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026. Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, προσδοκεί στη συνεργασία εργοδοτών και εργαζομένων, αλλά και στην ουσιαστική συμβολή των κοινωνικών εταίρων.

Go to top of page