Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Εκστρατεία Επιθεώρησης στη Μεταποίηση
Μάιος, Ιούνιος και Νοέμβριος 2023
(ΚΜΚ 14/2023)

Ο ψηλός δείκτης συχνότητας και η σοβαρότητα εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε δραστηριότητες του τομέα της Μεταποίησης, ώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προγραμματίσει τη διεξαγωγή, κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Νοέμβριο 2023, εκστρατείας επιθεωρήσεων σε υποστατικά της Μεταποίησης.

2. Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο σε σχέση με τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που συμβαίνουν στη Μεταποίηση. Οι κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών περιλαμβάνουν ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, απροφύλακτα / εκτεθειμένα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών, αναθυμιάσεις ή σκόνες επικίνδυνων ουσιών, μη ασφαλή εκτέλεση εργασιών κοπής και συγκόλλησης μετάλλων και παράλειψη εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά τις εργασίες σε ύψος.

3. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των εργαζομένων, καθώς και η διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

4. Η εκστρατεία αποσκοπεί στον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την παροχή τεκμηριωμένης εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας, εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης.

5. Για σκοπούς πληροφόρησης, κατάλογος των σημείων ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κα Μαρίνα Κουγιάλη στα τηλ. 22405612 / 22405623 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
2 Μαΐου 2023

Διεξαγωγή Εκστρατείας Επιθεώρησης στη Μεταποίηση Διεξαγωγή Εκστρατείας Επιθεώρησης στη Μεταποίηση

Go to top of page