Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Δήλωση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αύξηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού

Στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλιου, η Κυβέρνηση αξιολογώντας όλα τα δεδομένα αποφάσισε την έκδοση του Διατάγματος Περί Κατώτατου Ορίου Μισθών του 2023 σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο προνοεί ότι ο μηνιαίος κατώτατος μισθός για πλήρη απασχόληση μετά από την συμπλήρωση έξι μηνών συνεχούς απασχόλησης αυξάνεται από τα 940 ευρώ στα 1000 ευρώ.

Για την αύξηση λήφθηκε υπόψη το υφιστάμενο ύψος του κατώτατου μισθού ως ποσοστό του διάμεσου μισθού του έτους αναφοράς, το οποίο είναι συμβατό με τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα όπως έχουν εξελιχθεί στο μεσοδιάστημα που μεσολάβησε από την αρχική θεσμοθέτηση. Έτσι αποφασίστηκε ότι μπορεί να εξακολουθήσει να υιοθετείται ως σημείο αναφοράς με την προσθήκη ενδεχόμενης απόκλισης 0.5% πέριξ αυτού διαμορφώνοντας δυνητικό εύρος 58% ως 59% του διάμεσου μισθού του 2022, εντός του οποίου λήφθηκαν οι αποφάσεις λαμβανομένων υπόψη και άλλων παραμέτρων. Σημειώνεται επίσης ότι το πιο πάνω ποσό της αύξησης του κατώτατου μισθού επιβεβαιώνεται λαμβάνοντας υπόψιν και τους παράγοντες που αναφέρονται στο διάταγμα, όπως π.χ. το επίπεδο του πληθωρισμού για το 2023 (3.9%), καθώς και την πρόβλεψη για το 2024, ήτοι 2.5%, που αθροιστικά ανέρχεται στο ενδεικτικό 6.4%, όπως επίσης και τις προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης για την ίδια διετία, το ποσοστό του οποίου αναμένεται να είναι 2.4% και 2.9%, αντίστοιχα.

Επίσης, αποφασίστηκε ότι ο μηνιαιος κατώτατος μισθός πριν από την συμπλήρωση έξι μηνών συνεχούς απασχόλησης αυξάνεται από τα 885 ευρώ στα 900 ευρώ. Σημειώνεται ότι για αυτή την αύξηση λήφθηκε υπόψη, μεταξύ άλλων, αφενός η ανάγκη για υπέρβαση του ορίου της φτώχιας, και αφετέρου συνυπολογίστηκε η επιβράδυνση που σημειώνεται στις εκτιμήσεις για τον επικείμενο ρυθμό ανάπτυξης έτσι ώστε το ύψος της αύξησης να μην επενεργήσει αρνητικά στις αναπτυξιακές προοπτικές.

Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής πολιτικής που αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, υποστηρίζει τη σταδιακή βελτίωση της επάρκειας των απολαβών των πολιτών.

Στο επίκεντρο των στοχευμένων κυβερνητικών πολιτικών βρίσκονται οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι πλέον χαμηλόμισθοι που προστατεύονται αποκλειστικά από την έκδοση κυβερνητικών διαταγμάτων για αύξηση των μισθών τους, με απώτερο σκοπό να περιοριστεί η εκθεσή τους στον κίνδυνο της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση λειτουργεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της ελεύθερης οικονομίας, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και ενισχύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, με συνέπεια στην δημοσιονομική πειθαρχία και την κοινωνικοοικονομική υπευθυνότητα.

Σχετικά με το μέλλον του εθνικού κατώτατου μισθού, αναγνωρίζουμε την σημασία της θεσμοθέτησης από την προηγούμενη Κυβέρνηση και συνεχίζουμε την εξέλιξη του θεσμού, με ορίζοντα πενταετίας, όπου είναι προγραμματισμένη η έκδοση τριών διαταγμάτων για την αναπροσαρμογή του ύψους του κατώτατου μισθού μέσα από τα οποία θα προωθηθεί σταδιακά η εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδιασμού.

Για την αναπροσαρμογή του ύψους του εθνικού κατώτατου μισθού η κυβέρνηση έλαβε υπόψη τους παράγοντες που αναφέρονται στο διάταγμα (π.χ., ρυθμό ανάπτυξης οικονομίας, επίπεδο πληθωρισμού, παραγωγικότητα ανθρώπινου δυναμικού, ανταγωνιστικότητα οργανισμών, επίπεδο απασχόλησης) και το επίπεδο του ακαθάριστου εθνικού διάμεσου μισθού το οποίο επηρεάζεται από τους πιο πάνω παράγοντες.

Ειδικότερα, η Κυβέρνηση υιοθετεί ως σημείο αναφοράς το 60% του ακαθάριστου εθνικού διάμεσου μισθού, και προωθεί την προσέγγιση αυτού του στόχου ανάλογα με τις αναπτυξιακές προοπτικές και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της Κυπριακής οικονομίας.

Επιπρόσθετα, θα προωθηθεί η βελτίωση του τρόπου υπολογισμού του κατώτατου μισθού σύμφωνα με τον χρόνο εργασιας. Για την επιτυχία αυτού του στόχου είναι σημαντική η καλύτερη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με το ωράριο εργασίας και η ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών που θα επιτρέψουν την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών των ρυθμίσεων.

Οι πολιτικές αποφάσεις σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό λήφθηκαν σύμφωνα με την “Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για Επαρκείς Κατώτατους Μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση” και με τον “Περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Νόμο”, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων τεχνοκρατών και ακαδημαϊκών, σε συνεννόηση με θεσμικούς παράγοντες της οικονομίας, μετά από εκτενή κοινωνικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με τις αναγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονομιας.

Σε αυτή την διαδικασία ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός αφού η κατάληξη σε συμφωνία δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ανανέωση του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό, τόσο στην Επιτροπή Αναπροσαρμογής του Κατώτατου Μισθού όσο και στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα επιβεβαιώθηκε η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα που τους χαρακτηρίζει, μέσα από την διαμόρφωση συναντίληψης προς την κατεύθυνση της αύξησης του κατώτατου μισθού, καθώς επίσης και μέσα από την κατάθεση τεκμηριωμένων εισηγήσεων που περιόρισαν σημαντικά το εύρος εντός του οποίου τοποθετείται το ύψος της αύξησης.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός της πενταετίας εξελίσσεται σταδιακά, συνεκτιμώντας τις οικονομικές και τις κοινωνικές εξελίξεις. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά για όλους.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ-5842 20 12 2023 PARARTIMA 3o MEROS I.pdf
20.12.23 - YEKA - Δήλωση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αύξηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού.docx

Αύξηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού Αύξηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού

Go to top of page