Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριάντα (30) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων Επιθεωρητή (Κλ. Α2) στην Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου τακτής προθεσμίας με τίτλο: «Οργάνωση και Λειτουργία της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και Ανάπτυξη Σύγχρονου Πληροφοριακού Συστήματος», της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Προκήρυξη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου.pdf
Αίτηση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου.pdf

Πρόσληψη 30 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

Go to top of page