Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


10 Ιανουαρίου 2024


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 μέχρι 2023, από τον Ιανουάριο του 2024 θα ισχύουν τα ακόλουθα:
   (1) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από το μήνα
    εισφορών Ιανουάριο 2024 σε €1.209 την εβδομάδα και σε €5.239 το μήνα.
    (2) Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων πάνω στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων αυξάνονται κατά 4,73% από 1.1.2024.
     (3) Όσον αφορά το ύψος των συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, το ποσοστό αύξησης που υπολογίζεται τόσο στο βασικό όσο και στο συμπληρωματικό μέρος των συντάξεων πρέπει να συμψηφιστεί με το ποσοστό 0,8% που παραχωρήθηκε μετά την 1.1.2023 σύμφωνα με σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνονται από 1.1.2024:
       (α) στο βασικό μέρος κατά 3,89%. Επομένως, το μηνιαίο ύψος της πλήρους βασικής σύνταξης αυξάνεται σε €483,77 το μήνα και της κατώτατης σύνταξης σε €411,20 το μήνα, για δικαιούχους χωρίς εξαρτώμενα.
       (β) στο συμπληρωματικό μέρος κατά 1,68% .

     (4) Tο ύψος των βοηθημάτων τοκετού και κηδείας από 1.1.2024 καθορίζεται σε €628,92 και €586,99 αντίστοιχα.

   Επίσης, με βάση τη Νομοθεσία περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης από 1.1.2024 το ύψος της κοινωνικής σύνταξης αυξάνεται σε €391,85 το μήνα.

   Go to top of page