Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Στην πιο κάτω λίστα θα βρείτε ερωτήματα / διευκρινίσεις που αφορούν το Διαδικτυακό Σύστημα SISnet:

Με την ηλεκτρονική εγγραφή στο διαδίκτυακό σύστημα SISnet για πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου για εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενους, γίνεται άμεση ταυτοποίηση και αποστέλνονται μέσα σε λίγα λεπτά το Όνομα Χρήστη (username) και ο Κωδικός Πρόσβασης (Password) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

SEPA DIRECT DEBIT Mandate (ΕΝΤΟΛΗ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ) είναι μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία που εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC) η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή τραπεζικών ιδρυμάτων που βρίσκονται στην ΕΕ και ΕΟΧ για τη διεκπεραίωση πληρωμών σε ευρώ. Ο χρόνος εκτέλεσης μιας εντολής άμεσης χρέωσης είναι 2 ημέρες.

Οι πληρωμές SEPA Direct Debit δεν υπόκεινται σε χρέωση.

Δημιουργία Εντολής Άμεσης Χρέωσης (SEPA) εξουσιοδοτείτε γις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων να αποστέλλουν την εντολή σας για πληρωμή στο τραπεζικό σας ίδρυμα για χρέωση του λογαριασμού σας κάθε φορά που θα προβαίνετε σε πληρωμή.

Υπάρχει δυνατότητα ο χρήστης να προβαίνει στην αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκε προηγουμένως μέσω της διαδικασίας "Αλλαγή IBAN" στο SISnet.

Ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώνει τις εισφορές του το αργότερο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί τον μήνα για τον οποίο οφείλονται οι εισφορές, π.χ. οι εισφορές Ιανουαρίου πρέπει να εξοφληθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Αν η τελευταία μέρα του μήνα είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία τότε η τελευταία ημέρα πληρωμής των εισφορών είναι η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Χρήστες που εγγράφηκαν/εγκρίθηκαν στο SISnet για περισσότερα από ένα μητρώα εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων και εργοδότες με περισσότερες από μια κατηγορίες εργοδοτουμένων, απαραίτητα πρέπει να δημιουργούν και αποθηκεύουν τις Καταστάσεις Αποδοχών και Εισφορών και από την αρχική σελίδα, να δώσουν μία εντολή για πληρωμή. Ισχύει μόνο για την πρώτη πληρωμή και μετά από αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού. Πριν την επιβεβαίωση της πρώτης εντολής, δε θα είναι εφικτό να δοθεί άλλη εντολή για πληρωμή.

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης σας μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία «Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης σας;» και θα λάβετε νέο κωδικό πρόσβασης σε λίγα λεπτά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.

Πραγματικές αποδοχές είναι το αρχικό ποσό μισθού πριν την αφαίρεση των οφειλόμενων εισφορών σε ταμεία για τα οποία γίνεται αποκοπή από τον μισθωτό και καταβάλλονται από τον εργοδότη.

Διαφορετικό ποσό στις Πραγματικές Αποδοχές από τις Ασφαλιστέες Αποδοχές είτε λόγω τερματισμού απασχόλησης και καταβολής αποζημίωσης άδειας είτε λόγω καταβολής μη ασφαλιστέων αποδοχών: Σε Καταστάσεις Αποδοχών με είδος «Κανονικές» δεν είναι εφικτό να διαφέρουν οι Πραγματικές Αποδοχές από τις Ασφαλιστέες Αποδοχές σε περίπτωση που το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών είναι μικρότερο του μηνιαίου ανώτατου ορίου λόγω του ότι αυτό καθορίζεται από το σύστημα.

Ακύρωση εντολής για πληρωμή λόγω λανθασμένης καταχώρησηςποσών αποδοχών: Δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της εντολής. Εάν μέχρι τη διεκπεραίωση της πληρωμής της εντολής δεν εκπνέει η προθεσμία πληρωμής της περιόδου εισφορών που θα πληρώσετε, η συγκεκριμένη εντολή για πληρωμή θα απορριφθεί αν δεν υπάρχει το διαθέσιμο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Υπάρχει δυνατότητα να καταχωρήσετε νέο εργοδοτούμενο από το Μέρος Γ της Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ο νέος εργοδοτούμενος θα παρουσιαστεί στο Μέρος Α στον Κατάλογο Εργοδοτήσεων.

Σε περίπτωση που ο νέος εργοδοτούμενος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απαραίτητα πρέπει να υποβληθεί το έντυπο Εγγραφής Μισθωτού /Αυτοτελώς Εργαζομένου (YKA 1 – 008) στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για καταχώρηση και έκδοση αριθμού για να μπορεί να συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Αποδοχών.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται ποσό στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών ή εμφανίζεται ποσό σε περίπτωση εξαίρεσης, για τη σωστή ενημέρωση του συστήματος SISnet, πρέπει να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον σύνδεσμο Επικοινωνία.

Στο SISnet ο Αυτοτελώς Εργαζόμενος επιλέγει το Τρίμηνο και προτείνονται τα ποσά Αποδοχών και Εισφορών όπως διαμορφώνονται στο Σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν, εάν υποβλήθηκαν τα πιο κάτω έντυπα από τον ίδιο:

Δήλωση μη απασχόλησης ή Αίτηση για πληρωμή βάση του Πραγματικού Εισοδήματος.

Στην περίπτωση που τερματίζεται η εγγραφή ως Αυτοτελώς Εργαζόμενος στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παράλληλα τερματίζεται και η εγγραφή του στο SISnet. Εξόφληση οποιωνδήποτε οφειλόμενων εισφορών μετά τον τερματισμό της εγγραφής γίνεται στα κατά τόπους ΕπαρχιακάΓραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας πραγματοποιείται σε δύο εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία εκτέλεσης της εντολής και θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με το αποτέλεσμα της εντολής σας.

Εάν δεν έχετε εκτυπώσει τη Βεβαίωση Εντολής ή δεν είστε σίγουροι ότι έχετε διεκπεραιώσει τη διαδικασία μπορείτε από την αρχική σελίδα του SISnet να επιλέξετε τον σύνδεσμο ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Εάν δεν παρουσιάζεται Βεβαίωση, πατήστε το Κουτάκι επιλογής (checkbox) και Πληρωμή Επιλεγμένων για να δώσετε εντολή για πληρωμή.

Σε περίπτωση επιπλέον ερωτημάτων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον σύνδεσμο Επικοινωνία γνωρίζοντας απαραίτητα τα στοιχεία «Αριθμό Μητρώου Εργοδότη» και τον «Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων».


Go to top of page