Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συγκεντρωθήκαμε και πάλι εδώ σήμερα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΣΕΚ, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Γνωρίζουμε ότι η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη θεραπεία και ότι η επένδυση στην Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία είναι πολύ σημαντική.

Η πανδημία κατέδειξε την ανάγκη για ουσιαστική εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία θαείναι σε θέση να απορροφούν απρόβλεπτες απειλές και να αντιμετωπίζουν νέους κινδύνους. Ταυτόχρονα όμως αυτά τα Συστήματα πρέπει να συνεχίζουν να προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους εργασιακούς κινδύνους, διασφαλίζοντας όχι μόνο την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων αλλά και τη συνέχεια της επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Για την αποτελεσματική όμως εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, απαιτείται η οικοδόμηση μιας θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας. Αυτή η κουλτούρα θα επιτρέψει ώστε το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον να γίνεται σεβαστό σε όλα τα επίπεδα, όπου η Κυβέρνηση, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος μέσω ενός συστήματος καθορισμένων δικαιωμάτων, ευθυνών και υποχρεώσεων, και όπου η αρχή της πρόληψης έχει ύψιστη προτεραιότητα.

Για να οικοδομηθεί θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας σε επίπεδο επιχείρησης, απαιτείται η δέσμευση της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, η καθολική συμμετοχή όλων των εργαζομένων, η εφαρμογή διαδικασιών οργάνωσης της εργασίας, η παροχή εκπαίδευσης και ενημέρωσης στους εργαζομένους, η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων και η καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας και υγείας ως μέρος της ευρύτερης εταιρικής κουλτούρας. Στο επίπεδο της πολιτείας, απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλης νομοθεσίας, η επίβλεψη της εφαρμογής της, η προώθηση της πρόληψης και επίσης η υλοποίηση δράσεων για καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στο γενικό πληθυσμό.

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, για την καλλιέργεια και ανάπτυξη θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εμπλοκή όλων των φορέων. Λαμβάνοντας υπόψη την άριστη τριμερή συνεργασία που υπάρχει στη χώρα μας για τα θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, είμαι σίγουρη ότι είμαστε στον σωστό δρόμο για σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για καλλιέργεια θετικής κουλτούρας στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και στην επίτευξη του κοινού στόχου όλων μας που είναι ο μηδενισμός των θανατηφόρων ατυχημάτων και γενικότερα η μείωση των άλλων εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των επικίνδυνων συμβάντων.

Κλείνοντας, αποτίω φόρο τιμής στα θύματα των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Χρέος όλων μας είναι να μεριμνήσουμε ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να επιστρέφουν από την εργασία στο σπίτι τους, στην οικογένεια τους υγιείς και αρτιμελείς.

Σας ευχαριστώ.