Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


9 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκστρατείες ενημέρωσης

σχετικά με τους «Διαφανείς και προβλέψιμους

όρους απασχόλησης» και την «Προστασία των μισθών»


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών οργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για δύο νέες νομοθεσίες που ενισχύουν την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η εκστρατεία αρχίζει σήμερα 9 Οκτωβρίου και θα έχει διάρκεια 2 εβδομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος της εκστρατείας αφορά τον νέο εναρμονιστικό Νόμο με αρ. 25(Ι)/2023, ο οποίος είναι σε ισχύ από τις 16 Απριλίου 2023 και εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία ΕΕ 2019/1152. Ο εν λόγω Νόμος στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας των όρων απασχόλησης των εργαζομένων. Μερικές από τις σημαντικότερες πρόνοιες του νέου Νόμου είναι:


    - μειώνεται σε 7 ημέρες ο χρόνος που παρέχεται στον εργοδότη για να ενημερώσει τον εργαζόμενο σε σχέση με τους όρους απασχόλησης (αντί 1 μήνα),

    - θεσμοθετείται η υποχρέωση για αναφορά στα συστατικά στοιχεία της αμοιβής πέραν του βασικού μισθού,

    - σε περιπτώσεις μη σταθερού ωραρίου, ο εργοδότης οφείλει να παρέχει στον εργαζόμενο εναλλακτικές πληροφορίες όπως είναι, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο του ωραρίου εντός του οποίου μπορούν να κληθούν να εργαστούν οι εργαζόμενοι καθώς και εγγυημένη αμοιβή.


Το δεύτερο μέρος της εκστρατείας αφορά τον περί Προστασίας των Μισθών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2022 (Ν. 221(Ι)/2022) με βάση τον οποίο ενισχύεται η προστασία των εργαζομένων σε σχέση με την καταβολή των μισθών τους ενώ παράλληλα αυξάνεται και η διαφάνεια της μισθοδοσίας, με βάση το Νόμο:

    - η ενίσχυση της προστασίας επιτυγχάνεται μέσω της υποχρέωσης των εργοδοτών όπως καταβάλλουν τους μισθούς με έμβασμα σε λογαριασμό τράπεζας ή με επιταγή έτσι ώστε να αποδεικνύεται με πιο εύκολο τρόπο η καταβολή τους. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή μπορούν να γίνουν μόνο κατά τη διάρκεια διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμού και όπου εμπεριστατωμένα τα πιστωτικά ιδρύματα αρνούνται να ανοίξουν λογαριασμούς σε εργαζόμενους ή όταν οι εργαζόμενοι αμείβονται σε εβδομαδιαία βάση νοούμενου ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται από συλλογική σύμβαση ή άλλη ενυπόγραφη συμφωνία.

    - η διαφάνεια αυξάνεται λόγω της υποχρέωσης του κάθε εργοδότη για ετοιμασία και αποστολή κατάστασης μισθοδοσίας με την οποία ο εργαζόμενος μπορεί να γνωρίζει και να διεκδικεί τον μισθό και εισφορές του και να ελέγχει τις αφαιρέσεις του.


Περισσότερες πληροφορίες για τους δύο νέους Νόμους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων http://mlsi.gov.cy/dlr όπου υπάρχουν αναρτημένοι αυτούσιοι οι Νόμοι, ενημερωτικοί οδηγοί και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.

Go to top of page