Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση είκοσι δύο (22) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, για την εκτέλεση καθηκόντων Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)) στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Προκήρυξη ΕΟΧ ΒΑΛ 2024.pdf
Αίτηση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (003).pdf

Go to top of page