Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Εφάπαξ Εξαμηνιαίο Τιμητικό Επίδομα για Αιχμάλωτους και Άμαχους / Μη Στρατεύσιμους στους οποίους δεν καταβάλλεται μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνέχεια της Απόφασης με αρ. 93.710 του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 4 Οκτωβρίου 2022, ανακοινώνει ότι για την καταβολή εξαμηνιαίου εφάπαξ τιμητικού επιδόματος ύψους €1.000 σε πρό-σωπα που έχουν φτάσει σε συντάξιμη ηλικία αλλά δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατ΄επέκταση δεν θεμε-λιώνουν δικαίωμα σε μηνιαίο τιμητικό επίδομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Α-σφαλίσεων, εάν έχουν διατελέσει είτε ως αιχμάλωτοι είτε ως άμαχοι / μη στρατεύσι-μοι κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974 και εφόσον περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα μητρώα του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση (Έντυπο ΥΚΑ 3_018) στα Επαρχιακά Γρα-φεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αίτηση από τους πιο πάνω τόπους ή/και μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/sid.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
21 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση: Εφάπαξ Εξαμηνιαίο Τιμητικό Επίδομα