Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Σκοπός του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων είναι η πιστοποίηση επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης και κατάρτισης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Φορέας καθορίζει τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρήσεων/οργανισμών, και λαμβάνει την τελική απόφαση πιστοποίησης ή μη μιας επιχείρησης/οργανισμού, στη βάση της έκθεσης αξιολόγησης που ετοιμάζεται από τους αξιολογητές.

Απώτερος στόχος του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων, είναι η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας, η οποία είναι απαραίτητη για την δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας, όπου όλοι συμμετέχουν ισότιμα και όπου ο καθένας έχει την ευκαιρία να εκπληρώσει τις δυνατότητές του. Η ισότητα των φύλων σημαίνει ίσες ευκαιρίες και επιλογές, και ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

Η εμπέδωση συνθηκών ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας, συντείνει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων μέσα από την επαγγελματική δραστηριοποίηση τους σε ένα περιβάλλον πολιτιστικής και κοινωνικής επίγνωσης και ίσων ευκαιριών. Για τις δε επιχειρήσεις, τα οφέλη είναι πολυδιάστατα αφού η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για προώθηση της ισότητας, συντείνουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους μέσα από την αυξημένη ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και κατ’ επέκταση τη βελτιωμένη παραγωγικότητα του.

Επιπλέον, η πιστοποίηση των επιχειρήσεων στα θέματα ισότητας των φύλων βελτιώνει τη φήμη τους κατατάσσοντας τις ανάμεσα στις επιχειρήσεις – πρότυπα και τις καθιστά "πόλο έλξης" για αξιόλογα στελέχη προσωπικού με υψηλά προσόντα και δεξιότητες, που επιλέγουν να εργασθούν σε μία εταιρεία με κύριο μέλημά της τον άνθρωπο.Σύσταση και Μέλη Φορέα Πιστοποίησης
Στόχοι/Κριτήρια του Μοντέλου Πιστοποίησης
Είδη Πιστοποίησης
Αίτηση Πιστοποίησης από Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
Διαδικασία Πιστοποίησης
Παραδείγματα Καλών Πρακτικών
Πιστοποιημένες Εταιρείες/Οργανισμοί
Τελετές Βράβευσης Επιχειρήσεων/Οργανισμών