Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


1. Σύσταση

Ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης συστάθηκε στις 9/4/2014 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Αποφ. 76.746) στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», του οποίου την υλοποίηση ανέλαβε το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, συγκεκριμένα:

α) Τη σύσταση Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον, του οποίου θα προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος θα μπορεί να εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, με μέλη την Επίτροπο Ισότητας, εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.

β) Τη δομή και το πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης


2. Μέλη

Τα Μέλη του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον είναι:

κος Άντης Αποστόλου, Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Πρόεδρος
κα Ιωσηφίνα Αντωνίου, Επίτροπος Ισότητας
κος Πολύβιος Πολυβίου, Εκπρόσωπος ΟΕΒ
κος Αιμίλιος Μιχαήλ, Εκπρόσωπος ΚΕΒΕ
κα Δέσπω Ησαΐα, Εκπρόσωπος ΣΕΚ
κα Μαρίνα Κούκου-Σταυρινού, Εκπρόσωπος ΠΕΟ
κος Ιωσήφ Αναστασίου, Εκπρόσωπος ΔΕΟΚ