Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Η επιχείρηση/οργανισμός που επιθυμεί να πιστοποιηθεί βάσει του προτύπου υποβάλλει την αίτηση της, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων εξαγγέλλει σε ετήσια βάση Πρόσκληση υποβολής αίτησης για πιστοποίηση από επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Δικαίωμα αίτησης πιστοποίησης

Δικαίωμα αίτησης έχουν επιχειρήσεις/οργανισμοί οι οποίες δεν έχουν καταδικαστεί τα τελευταία 3 χρόνια (κατά την χρονική στιγμή της αίτησης) για παραβίαση των ακόλουθων εργατικών νομοθεσιών:

(α) περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

(β) Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας

(γ) περί Προστασίας της Μητρότητας

(δ) περί Προστασίας της Πατρότητας

(ε) περί Προστασίας των Μισθών

(στ) περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών

(ζ) περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας.

Επιπλέον, όσον αφορά ειδικότερα την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας δικαίωμα αίτησης έχουν επιχειρήσεις/οργανισμοί που:

- Εργοδοτούν τουλάχιστον πέντε (5) εργαζόμενους (μη συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών της).

- Εργοδοτούν τουλάχιστον ένα (1) άτομο διαφορετικού φύλου

- Έχουν ορίσει Λειτουργό Ισότητας ή καθορίζει Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας

- Έχουν υιοθετήσει Κώδικα αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για το 2023 βρίσκεται εδώ.